Haberler

 ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                e-mail: info@anilymm.com

www.anilymm.com      

 İstanbul, 20.Mayıs.2020

 

Sirküler Tarihi       :  20.05.2020

Sirküler No            :  2020 / 117

Konu                      :  Net Dönem Kârı Dağıtımının Usul Ve Esasları Belirlendi. 

Özet                      :  Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem

kârının yalnızca % 25’e  kadarının dağıtımına karar verilebilmesine vegeçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilememesine yönelik olarak 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlandı. 

 Tebliğ uyarınca;  

a) 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler (25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek2’nci ve geçici 23’üncü maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 28/03/2002 tarihli  ve  4749  sayılı   Kamu  Finansmanı  ve  Borç  Yönetiminin 

Düzenlenmesi  Hakkında Kanun’un geçici 20’nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullananve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç), 

b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve

defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler, 

c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler söz konusu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

Bu kapsamda yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. 

Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarım Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88

inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. 

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler söz konusu Tebliğ kapsamı dışındadırlar. 

17/04/2020 tarihli ve 7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN

İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13’üncü maddesiyle, “Sermaye şirketlerinin 30/9/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzdeyirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârlarının ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edilemeyeceği ve genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği” düzenlemesi yapılmış ve konuyla ilgili açıklamalarımıza 17.04.2020/96 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.  

Söz konusu madde 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. 

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 17.05.2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile söz konusu geçici maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. 

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler söz konusu Tebliğ kapsamı dışındadırlar. 

Tebliğde yer alan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir. 

I-Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları  (md.4) 

(l) Sermaye şirketlerinde Kanunun geçici 13’üncü maddesinin yürürlüğe girdiği 17/04/2020 tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. 

Bu sınırlama, Kanunun 462’nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacaktır. 

 

1

 Söz konusu madde aşağıdaki gibidir.

MADDE 462- (1) Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş  yedek  akçeler ile

 kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye

eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.

(2) Sermayenin artırılan kısmını, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var  olduğu, onaylanmış

yıllık bilanço ve yönetim kurulunun vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanır. Bilanço tarihinin  üzerinden  altı  aydan

 fazla  zaman  geçmiş olduğu takdirde, yeni bir bilanço çıkarılması ve bunun yönetim kurulu tarafından onaylanmış

olması şarttır. 

(3) Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye

dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi

hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir. Artırım genel kurul vey a

yönetim kurulu kararının ve esas sözleşmenin ilgili maddelerinin değişik şeklinin tescili ile kesinleşir. Tescil ile o anda

mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler. Bedelsiz

paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez.  

(2) Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30/09/2020 tarihi sonuna kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. 

(3) Kanunun geçici 13’üncü maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı karan alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi  ödeme yapılmışsa, birinci  fıkrada yer alan sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım karan alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine  kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmez. 

Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenir. 

II- Kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar  (md.5) 

(1) Aşağıda belirtilen şartları sağlayan şirketler hakkında, Tebliğin Bakanlıktan uygun görüş alınmasına yönelik düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Tebliğin 4’üncü madde hükümleri uygulanmaz: 

a) 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler söz konusu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Diğer bir ifade ile bu şirketler,  kar payı dağıtımı yapabileceklerdir. Ancak aşağıdaki şirketler,  120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alsalar dahi bu düzenlemenin dışında tutulmuşlardır. 

25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek-2’nci ve geçici 23’üncü maddesi uyarınca yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 4447 sayılı Kanunun geçici 24’üncü maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler

28/03/2002 tarihli ve  4749  sayılı   Kamu  Finansmanı  ve  Borç  Yönetiminin Düzenlenmesi  Hakkında Kanunun geçici 20’nci maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti  kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler, 

Bu şirketler,  30 Eylül 2020 tarihine  kadar sadece 2019 yılı dönem net karının % 25’ine  kadar kar payı dağıtım kararı alabilecektir. 

b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler, 

c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 4’üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar muaccel  hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. 

(2) Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30/9/2020 tarihi sonuna kadar ertelenir. 

III- Bakanlıktan uygun görüş alınması  (md.6) 

(l) Tebliğin 5’inci maddesi uyarınca yapılacak kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak aşağıdaki belgeler Genel Müdürlüğe sunulur: 

a)   Tebliğ 5’inci maddenin (a) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; anılan bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belge, 

b) Tebliğ 5’inci maddenin (b) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde; dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka

bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge, 

   c) Tebliğ 5’inci maddenin (c) bendinde öngörülen istisna uyarınca kâr payı dağıtımı yapılacak şirketlerde;    kredi    sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge. 

IV- Esas alınacak finansal tablolar  (md.7)     

(1) Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarım Kamu Gözetimi  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. 

(2) Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz. 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17735

 

SAYGILARIMIZLA,

 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

  

 

 

 

 

 

KAYNAK: TÜRMOB