Haberler

 ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

 www.anilymm.com                                            

                       İstanbul, 05.Ekim.2021

 

 

 

Sirküler Tarihi          : 05.10.2021

Sirküler No               : 2021 / 171

Konu                         : Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan

                                    Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Aralık 2021’e Kadar Uzatıldı.

 

Özet            : 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan ve 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren indirimli gelir vergisi tevkifatlarının uygulanma süresi 31 ARALIK 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulaması. 

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları.

  

 1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan indirimli gelir vergisi tevkifatlarının uygulanma süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmış; daha sonra 1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Haziran 2021 tarihli ve 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 31 Temmuz 2021 tarihine uzatılmıştı.

30 Temmuz 2021 tarihli ve 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süreler 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa 1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

1) Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulanmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda bazı değişiklikler yapılmış ve 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları değiştirilmişti. Daha sonra bu süreler 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2021 ve 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi uyarınca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın söz konusu geçici 2'nci maddesinde yer alan "31/09/2021" ibareleri "31/12/2021" şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları aşağıdaki gibidir. 

 

Mevduat faizlerinden

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

%15

%5

-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

%12

%3

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

%0

-Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0

%0

 

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

-Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

%15

%5

-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

%12

%3

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

%0

 

2) Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin süresinin uzatılması

3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 ncü maddesi ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara Geçici Madde 3 eklenmişti.

Söz konusu Geçici 3 üncü madde uyarınca; 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) daha sonra önce 3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mayıs 2021 tarihine, sonra 4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 31 Temmuz 2021 tarihine kadar iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara 2006/10731 sayılı Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanacaktı.1Daha sonra 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldı. 

 

 2006/10731 sayılı Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım  

 

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi l yıla kadar (l yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi l yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) l yıldan az süreyle (l yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) l yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

4561 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2'nci maddesi uyarınca söz konusu maddenin uygulanma süresi de 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı. 

ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15,

2) (1) numaralı fıkrada yer alan oran; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (1) numaralı alt bent dışında kalan kazançlar için %10,

3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller, kira sertifikaları ve (1) numaralı alt bent kapsamında 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10,

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için %15, diğer kazançlar için % 10. 

 

Bu düzenleme 01/10/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19614

 

SAYGILARIMIZLA,

 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

 

 

 

 

KAYNAK: TÜRMOB