Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14-16 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11             e-mail:info@anilymm.com

www.anilymm.com   
 

İstanbul, 09.Ekim.2017

 

Sirküler Tarihi       : 09.10.2017

Sirküler No            : 2017 / 052

Konu                      : Belirlenmiş Alıcılara Karşı İfa Edilen Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı

 Değiştirilmiştir.

 

27.09.2017 tarih, 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair 14 Seri Numaralı Tebliğ ile;

 

Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik, mimarlık

ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanacak tevkifat oranı 2/10 dan 3/10 a çıkarılmıştır.

 

KDV Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde Belirlenmiş Alıcılar aşağıdaki şekilde sayılmıştır

 

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

 

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve

bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

 

 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek

başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 • Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları.

 

Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b)

Ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

 

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil

Profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair 14 Seri Numaralı Tebliğ, yayım tarihini izleyen aybaşından (01.10.2017) itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz,  

 

SAYGILARIMIZLA,

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.