Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14-16 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11             e-mail:info@anilymm.com

www.anilymm.com   
 
                                                                                                                    İstanbul, 09.Temmuz.2018

Sirküler Tarihi       : 09.07.2018

Sirküler No            : 2018 / 066

Konu                      : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

 Dair Tebliğ (Seri No: 19) yayımlandı.

 

06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; 

 

* Konfeksiyon kırpıntıları teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır. (MADDE 1 – Tebliğin 2.3.3.3.2 ve 2.1.3.3.4. bölümleri)

* 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat istisnası kapsamına alınmasına yönelik açıklama ve düzeltmeler yapılmıştır. (MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-1.1.1.) bölümü)

* Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılara uygulanan istisna kapsamına otoyol geçiş ücretleri dahil edilmiştir. (MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/A-6.1.) bölümü)

* Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. (MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/B) kısmının 14 üncü bölümünden sonra)

* Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. (MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/B) kısmının 16. Bölümü.)

* Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin istisna kapsamına alınmasına yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır. (MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/F-4.3.) bölümü)

* İthalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin gerekli düzeltmeler yapılmıştır. (MADDE 10 – Aynı Tebliğin (II/F-4.14.) bölümü)

* ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. (MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/A-4.) bölümü)

* Tam istisna kapsamındaki işlemlerin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan kur farklarının iadesine yönelik açıklamalar yapılmıştır. (MADDE 13 – Aynı Tebliğin (IV/A) kısmının (1.5.) bölümü)

Söz konusu Tebliğe GİB Web Sitesinden ulaşabilirsiniz.”

 

Bilgilerinizi rica ederiz,

 

SAYGILARIMIZLA,