2007 Yılı Sirküleri

  1- 2007 Takvim Yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar hk.

  Dökümanı İndir


  1- 1 Ocak 2007 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari (en az) Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  Dökümanı İndir


  1- Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2007 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında arttırılarak Belirlendiği, Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb. hk.

  Dökümanı İndir


  1- Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 1 Yıl Uzatıldı

  Dökümanı İndir


  1- GVK.Md.94’e göre, bazı Gelir Vergisi Stopaj oranları 01.01.2007 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi.

  Dökümanı İndir


  1-2006 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim yılı esasına gore Dönem Sonunda (31.12.2006- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  : 1-2006 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına gore Dönem sonunda(31.12.2006 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurlarına ait VUK’nun 366 sıra nolu Genel Tebliği ile 17.01.2007 tarihli 26406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- 1 Ocak 2007 tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ile Ücret Aralıkları hk.

  Dökümanı İndir


  1. Dördüncü Üç Aylık Döneme (Ekim-Aralık/2006) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi (Süre:14.Şubat.2007) ile, 2. Ocak/2007 Dönemine İlişkin Katma Değer Vergisi Beyannamenin Verilme Süresinin (Süre:23.Şubat.2007) Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  1- 28/02/2007 tarihine kadar verilmesi gereken 2006 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin 02.Nisan.2007 tarihine uzatılması ile formların verilme şekli hakkında açıklamalar.

  Dökümanı İndir


  1- Düzeltme Beyannameleri de bundan böyle elektronik ortamda verilecek, evvelce “Ek Beyan” olarak verilen beyannameler de bundan böyle “Ek Beyan” olarak verilemeyecek olup, ilgili dönemine, yine elektronik ortamda, ilgili dönem beyanını düzelten “Düzeltme Beyannamesi” olarak verilebilecek.

  Dökümanı İndir


  1- 2006 Takvim Yılına ait Gelirlerin beyanına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi ile Şubat/2007 Dönemine İlişkin Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  1- Şubat 2007 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 26.Mart.2007 Tarihine uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  1- 04.Nisan.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5615 sayılı yasa ile VERGİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ DEĞİŞTİ.

  Dökümanı İndir


  1- İmalatçı Kuruluşlar için, “YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN VERİLMESİNİN SON GÜNÜ : 30.Nisan.2007”

  Dökümanı İndir


  1-2007 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(31.03.2007-tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1- Çinko ve Alüminyum Mamullerinde de Tevkifat Uygulaması 104 No.lu KDVK. Genel Tebliği ile başlamıştır. 2- Özel Güvenlik hizmetleri ‘ne ilişkin tevkifat uygulaması bu türden teslimlerin tamamı için 01.05.2007 ‘den itibaren geçerli olacaktır.

  Dökümanı İndir


  1- Gelir Vergisi Kanunu’da değişiklik yapan 5615 sayılı yasa ve açıklayıcı bilgiler içeren 264 seri no.lu G.V. Genel Tebliği 01.05.2007 tarihli 26509 No.lu Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- 01.Mayıs2007 ‘den itibaren, İhracat Gümrük Çıkış Beyannamelerinin üzerine, Gümrük İdaresince verilmekte olan “../../.. tarihinde Yurtdışı Edilmiştir.” Şerhi uygulaması sona erdirilmiştir.

  Dökümanı İndir


  1- Bazı Mal ve Hizmet teslimlerinde KDV Oranlarında değişiklik yapılmış Olup buna dair Bakanlar Kurulu Kararı (BKK), 30.05.2007 tarihli 26357 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- 01.Temmuz.2007 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari (en az) Ücret ve Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları

  Dökümanı İndir


  1-Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması yapılmayacaktır, 2-Alüminyum Profil ve Alm. Levfa teslimlerinde tevkifat uygulamasına açıklık getirilmiştir.

  Dökümanı İndir


  03.Temmuz.2007 tarihinden İtibaren Mali Tatil Uygulaması başlamıştır.

  Dökümanı İndir


  1-2007 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (01.01.2007-30.06.2007) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1- Bazı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik “ERKEN EMEKLİLİK” ve SSK Prim Farklarının 30.09.2007’ye kadar ödenmesine ilişkin yayınlanan SSK Tebliği hk.

  Dökümanı İndir


  1- Bazı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik “ERKEN EMEKLİLİK” ve SSK Prim Farklarının 30.09.2007’ye kadar ödenmesine ilişkin sürenin 30.11.2007 tarihine kadar uzatıldığına dair yayınlanan SSK Tebliği hk.

  Dökümanı İndir


  1- Bazı ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik SSK Prim Farklarının Ödenmesine ilişkin sürenin 30.11.2007 tarihine kadar uzatıldığına dair yayınlanan SSK Tebliğine ait SSK AÇIKLAMASI hk.

  Dökümanı İndir


  1-2007 Yılı Üçüncü (3.) Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (01.01.2007-30.09.2007) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2007 Takvim Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 4,54 (Dört virgül elli dört) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/9 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  BASEL II KRİTERLERİ VE GETİRDİĞİ YENİLİKLER

  Dökümanı İndir


  1-Üçüncü Üç Aylık Döneme (Temmuz-Eylül/2007) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi verilme süresinin 16.Kasım.2007 ‘ye uzatımı hk1

  Dökümanı İndir


  1- 2007 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 7,2(Yedi virgül iki) olarak,VUK ‘nun 377 sıra no.lu Genel Tebliği Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir