2008 Yılı Sirküleri

  1- 1 Ocak 2008 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari (en az) Ücret ve SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  Dökümanı İndir


  1- 1 Ocak 2008 tarihinden İtibaren Yürürlüğe giren “ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ” uygulaması hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2008 Takvim Yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar hk.

  Dökümanı İndir


  1- Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2008 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (%7,2) arttırılarak Belirlendiği, Fatura Kesme Sınırı ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar vb. hk.

  Dökümanı İndir


  1- Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 1 Yıl Uzatıldı

  Dökümanı İndir


  1- Finansal kiralama işlemlerinde KDV oranı, kiralamaya konu malın KDV oranına eşitlenmiştir. 2- Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önce çok sayıda Kararname ile getirilen düzenlemeler birleştirilerek tek bir Kararnamede toplanmakta ayrıca, KDV oranlarında aşağıdaki yeni değişiklikler yapılmaktadır.

  Dökümanı İndir


  1- Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde ve Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimlerinde ½ oranında Tevkifat Uygulaması getirildiği,
  2- Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması,
  3- 2008 YILINDA GERÇEKLEŞEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE SINIRI 11.600,- YTL. Olduğu,
  4- KDV GENEL TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ile ilgili 04.01.2008 tarihli 26746 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 107 no.lu KDV Genel Tebliği hk.

  Dökümanı İndir


  1- KDV İADE AKACAKLARINDAN, 107 no.lu KDVK. Genel Tebliğinin yayımlandığı gün olan 04.01.2008  tarihinden itibaren Mal ve hizmet satın alınan mükelleflerin vergi ve SSK borçlarına mahsup uygulamasına son verilmiştir.

                             2- 2008 YILINDA GERÇEKLEŞEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE SINIRI 11.600,- YTL. olmuştur.

  Dökümanı İndir


  1-2007 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim yılı esasına gore Dönem Sonunda (31.12.2007- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1-1 Ocak 2008 tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ile  Ücret Aralıkları  hk.

  Dökümanı İndir


  1- 29/02/2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 dönemine  ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin 05.Haziran.2008 tarihine  uzatılması ile formların verilme şekli hakkında açıklamalar.
  2- 2008 yılı için ise bir kişi veya kurumdan aylık KDV hariç 8.000,- YTL ‘yi Geçen alış ve Satışlar Ba ve Bs formlarında ayrıca belirtilmek sureti ile her ay bildirilecektir. Bildirim süresi, takip eden ayın beşi ile diğer ayın  beşine kadardır. Yani, Haziran ayına ait Ba-Bs formları 5 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında verilebilecektir.

  Dökümanı İndir


  1- İnternet ortamında verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri  formatında  değişiklik yapılmıştır.
  2- 01.01.2008 tarihinden itibaren süresinde verilen  beyannamelerde Tahakkuk eden vergiler, münhasıran Banka‘dan gerçekleştirilecektir.

  Dökümanı İndir


  1- Sanayi Sicil Belgesi Temininde değişiklik yapıldığı hk.
  2- İmalatçı Kuruluşlar için, “YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN VERİLMESİNİN SON GÜNÜ : 30.Nisan.2008

  Dökümanı İndir


  1- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2008/13186 sayılı BKK ile yapılan Değişiklikle, İhracat bedellerinin tasarrufu serbest bırakıldı.

  Dökümanı İndir


  1-1. Dördüncü Üç Aylık Döneme (Ekim-Aralık/2007) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi (Süre:15.Şubat.2008) süre uzatımı hk.

  Dökümanı İndir


  1- EK/1 VE EK/2 İŞÇİ BİLDİRİM İHLALİ CEZASI DEĞİŞTİ

  Dökümanı İndir


  YANILTICI BELGELERDEN KORUNMAK iÇiN ALINABİLECEK  TEDBiRLER:

  Dökümanı İndir


  1- 2008 Takvim Yılı 1.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 1,39 (Bir virgül otuz dokuz) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/10 İle açıklanmıştır.
  2- 5520 sayılı KVK 1 seri no.lu Genel Tebliğinde değişiklik yapan 2 seri no.lu KVK Genel Tebliği ile  Bazı ürünlere ait ilan ve reklam  giderleri" başlıklı bölüm aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

  Dökümanı İndir


  1- 2007 Takvim Yılı ‘na ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde doldurulması gereken (Örtülü Sermaye, Yurtdışı İştirakler ve Transfer  Fiyatlandırması İle ilgili ) Formlar la ilgili yayımlanan 2. no.lu Genel  Tebliğ  ile Formların doldurulmasına ve verilme zamanına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

  Dökümanı İndir


  1-2008 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(31.03.2008-tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1-1.2007 T.Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme süresi 28.Nisan.2008 Pazartesi günü akşamına kadar uzatıldı.

  2-“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve  Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması” ile ilgili 1. no.lu Sirküler de yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  1-1. 2008 T.Yılı Birinci Üç Aylık Döneme (Ocak-Mart/2008) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi (Süre:16.Mayıs.2008) süre uzatımı.

  Dökümanı İndir


  1- 2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/09/2008 tarihine

       kadar verilebilecektir. (Sirküler:30/05/2008 tarihli VUK-34/2008-3/Form Ba ve Form Bs-4)           2- 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül 
       Aylarına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar 
       verilebilecektir. (Sirküler:30/05/2008 tarihli VUK-35/2008-4/Form Ba ve Form Bs-5)

  Dökümanı İndir


  01.Temmuz.2008 tarihinden İtibaren Mali Tatil Uygulaması başlayacaktır.

  Dökümanı İndir


  1-  01.Temmuz.2008 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari (en az) Ücret (638,70 YTL/AY) ve Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları

  Dökümanı İndir


  1-2008 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(30.06.2008- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1- 01.Kasım.2008 ‘den itibaren kira ödemeleri (İşyeri kirasının tümü ile Konut kiralarının 500,- YTL. ve üzeri) Banka veya Posta ile yapılacaktır.

  Dökümanı İndir


  1- 2008 Takvim Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 5,56 (Yüzde Beş virgül elli altı) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/12 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1-Kredi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV Beyannamesinin 45 No ’lu “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” Satırına İlişkin Açıklama

  Dökümanı İndir


  1- Ücretlilere Uygulanan Asgari Geçim İndirimi hakkında hatırlatma. (T.Yılı başındaki Asgari Ücret 608,40 YTL. esas alınacaktır.)

  Dökümanı İndir


  1- 2.Nolu Form (Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermaye ye ilişkin Form) ‘un doldurulması ve gönderilmesi hakkında hatırlatma.

  Dökümanı İndir


  1-1. 2008 T.Yılı İkinci Üç Aylık Döneme (Nisan-Haziran/2008) İlişkin Geçici Vergi Beyannamesi ve Eki (Tr.Fiy.Form:2)  (Süre:18.Ağustos.2008) süre uzatımı hk.

  Dökümanı İndir


  18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki hk. ( G E N E L G E    2008 -73 )

  Dökümanı İndir


  2008 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(30.09.2008 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1- 01.09.2008 ‘den önce Tahakkuk eden ve Vadesi Dolan Vergi Borçları Yıllık %3 Faiz İle 18 (On sekiz) ay taksitle ödenebilecek.

  Dökümanı İndir


  05.11.2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 T.Yılı Ocak – Eylül

    aylarına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin 10.11.2008 tarihine  uzatılması hk.

   

  Dökümanı İndir


  2008 Takvim Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 9,89 (Yüzde Dokuz virgül Seksen Dokuz) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/14 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2003 Takvim Yılına ilişkin olup Mahsup ve İade konusu edilmeyen FON PAYLARI ‘nın İadesi mümkün hale gelmiştir. 31.12.2008 tarihine  kadar İade için Vergi Dairesine yazılı başvurulmalıdır.

  Dökümanı İndir


  1- 2008 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak     

                            Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 12 (on iki) olarak,         

                             VUK ‘nun 387 sıra no.lu Genel Tebliği Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu: Ücret ödemeleri 01 OCAK 2009 tarihinden itibaren BANKADAN yapılacaktır. Aksi takdirde her işçi ve her ay için 100 YTL idari para cezası kesilecektir.

  Dökümanı İndir


  1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

                               01.Ekim.2008 tarihi İtibariyle Yürürlüğe girmiştir. Aylık Prim

                               ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ‘na

                               verilmesi ve Primlerin Ödenmesi Sürelerine dair Usul ve

                               Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren

                            Hissesine Ait Kısmından Beş Puanlık İndirimin ile ilgili SGK

                            Genelgesi (2008/93) yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  1- 2003 ve 2004 takvim yıllarına ilişkin olarak yapılan Enflasyon

                            düzeltmesi sonucunda oluşan ve ( 502) kod ile bilançolarda yer

                            alan “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” Sermayeye

                            eklenmelidir.

  Dökümanı İndir


  2007 takvim yılında yapılan indirmli oranlı (%1 ,%8)

  teslimlere ilişkin iade talebi en geç Kasım/2008 dönemi

  KDV beyannamesinde talep edilmelidir.

  Dökümanı İndir