2009 Yılı Sirküleri

  1-  1 Ocak 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari (en az) Ücret (666,00 TL.) ve SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları

  Dökümanı İndir


  1-  2009 Takvim Yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar  hk.

  Dökümanı İndir


  1-  Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 1 Yıl Uzatıldı

  Dökümanı İndir


  1-  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2009 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 12) arttırılarak Belirlendiği, Fatura  Kesme Sınırı (670,00 TL.) ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (670,00 TL.) vb. hk.

  Dökümanı İndir


  1- 05.01.2009 tarihine kadar verilmesi gereken 2008 T.Yılı Kasım ayına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin 09.01.2009 tarihine  uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  1-2008 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim yılı esasına gore Dönem Sonunda (31.12.2008- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1-1 Ocak 2009 tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ile  Ücret Aralıkları  hk

  Dökümanı İndir


  1- 5838 sayılı, Ekonomik Kriz tedbirleri olarak bilinen, Başta vergi

  kanunları olmak üzere “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

  Kanun” 28.02.2009 tarihli 27155 Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

  Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma

  sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması (KISA ÇALIŞMA ve KISA

  ÇALIŞMA ÖDENEĞİ) v.b. hk. yapılan düzenlemeler.

  Dökümanı İndir


  Konu            : 1- 25.03.2009 tarihinde verilmesi gereken 2008 T.Yılı Gelir Vergisi

                             Beyannamesinin verilme süresinin 27.03.2009 tarihine uzatılması hk.

   

  Dökümanı İndir


  1- Bağ-Kur kaydı olmayanlara 01/04/2009 son fırsat
  2- Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Bağ-Kur sigortalılığı sona eriyor

  Dökümanı İndir


   

  1- 30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, işyeri (bina ve/veya

       bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri ile ekli (1) sayılı cetvelde yer

       alan bazı malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 (Yüzde sekiz)

       olarak belirlenmiştir.

  Dökümanı İndir


  Konu : 1-2009 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(31.03.2009-    

                                    tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.   

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- Merkez Bankası ‘nca 9.4.2009 tarihinden  itibaren reoskont oranı %23‘den %19‘a ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 25‘den % 20‘ye düşürüldü.

  Dökümanı İndir


  1- Sanayi Sicil Belgesi alan kuruluşların, her yıl Nisan ayı sonuna
  kadar “Yıllık İşletme Cetveli” verme zorunluluğu hk.

  Dökümanı İndir


  Konu            : 1- 2008 Takvim Yılı ‘na ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde doldurulması gereken (Örtülü Sermaye, Yurtdışı İştirakler ve Transfer Fiyatlandırması İle ilgili ) EK 2 Form ‘un doldurulmasına ilişkin

  açıklamalar ve hatırlatma.

  Dökümanı İndir


  Konu            : 1- Vergi Levhaları ve Tasdikinin MAYIS ayı içinde yapılması
                           gerektiği hk. hatırlatma.

  Dökümanı İndir


  Merkez Bankası ‘nca12.6.2009 tarihinden  itibaren reoskont oranı  %19‘dan %18‘e ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 20‘den % 19‘a düşürüldü.

  Dökümanı İndir


  01.Temmuz.2009 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari (en az)
  Ücret (693,00 TL/AY) ve Kıdem Tazminatı Tavan Tutarları

  Dökümanı İndir


  30/09/2009 tarihine kadar (Bu tarih dahil) uygulanmak üzere, BAZI MALLARA UYGULANACAK  KATMA DEĞER VERGİSİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR hk.

  Dökümanı İndir


  06/07/2009 tarihine kadar verilmesi gereken Mayıs/2009 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin,  Mali Tatil uygulaması nedeniyle 27.Temmuz.2009 tarihine uzatılması ile formların verilme şekli hakkında açıklamalar.

  Dökümanı İndir


  01.Temmuz.2009 tarihinden İtibaren Mali Tatil Uygulaması başlamıştır.

  Dökümanı İndir


  01.08.2009 tarihinden itibaren süresinde verilecek Ba Bs Formları Düzeltmelerine ait ceza uygulaması ile ilgili yasal düzenleme hk.

  Dökümanı İndir


  2009 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(30.06.2009-tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  Haziran/2009 dönemine ilişkin "SGK Aylık prim ve Hizmet Belgesi ve İşsizlik Bildirgesinin 23/07/2009 Günü Saat 24:00' e kadar verilmesi gerektiği hk.

  Dökümanı İndir


  Konu  : 5811 (5917) sayılı Kamuoyunda VARLIK BARIŞI olarak adlandırılan Yasa ‘lar kapsamından yararlanılması halinde, 2004,2005,2006 ve 2007 takvim yıllarına ait işlemlerle ilgili Vergi İncelemelerinde bulunacak Matrah Farkları ve bilhassa KDV yönünden KOD listelerine alınmama konusunda tedbir için, yararlanma süresi 30.09.2009 ‘da sona eriyor.

  Dökümanı İndir


  1-2009 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(30.09.2009-tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  2009 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 2,2 (iki virgül iki) olarak, VUK ‘nun 392 sıra no.lu Genel Tebliği Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Kamu Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı oranı’nın 19.Kasım.2009 tarihinden itibaren, her ay için % 1,95 (Yüzde Bir virgül doksan beş) olarak uygulanacağına dair (2009/15565) sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Konu İle ilgili olarak 19.11.2009 tarihli 27411 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar (BKK) metni aşağıda arz edilmiştir.

  Dökümanı İndir


  2008 takvim yılında yapılan indirmli oranlı (%1 ,%8) teslimlere ilişkin iade talebi en geç Kasım/2009 dönemi KDV beyannamesinde talep edilmelidir.

  Dökümanı İndir