2010 Yılı Sirküleri

  1 Ocak 2010 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az Ücret (729,00 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları,
  3- Vergiden Müstesna Çocuk Zammı,
  4- Kıdem Tazminatı Tavanı,
  5- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6)

  Dökümanı İndir


  Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Süre 2 Yıl Uzatıldı

  Dökümanı İndir


  1-  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2010 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 2,2 ) arttırılarak Belirlendiği, Fatura  Kesme Sınırı (680,00 TL.) ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (680,00 TL.) vb. hk.

  Dökümanı İndir


  2010 Takvim Yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar  hk.

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2010 ile 30 Haziran 2010 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi Ve Yurt Dışı  Harcırah Tutarları ile  Ücret Aralıkları  hk.

  Dökümanı İndir


  Merkez Bankası ‘nca22.12.2009 tarihinden  itibaren reoskont oranı %18‘dan %15‘e ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 19‘den % 16‘ya düşürüldü. 

  Dökümanı İndir


  2009 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2009 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurlarına ait VUK ’nun 394 sıra no.lu Genel Tebliği ile 15.01.2010 tarihli 27463 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan, Ocak 2010 ve sonraki dönemlerle ilgili, gerek veriliş zamanları ve gerekse hadleri kapsayan düzenlemeler hk.

  Dökümanı İndir


  Ocak/2010 döneminden itibaren, Katma Değer Vergisi Beyannamesinde İade Talebinde bulunulması halinde, elektronik ortamda Doldurulması Gereken Formlar hakkında yayınlanan 53 No.lu KDV Sirküleri hk.

  Dökümanı İndir


  e-fatura, Elektronik Ortamda Defter Tutulması, Belge Düzenlenmesi ve Muhafazasına İlişkin Yapılan Düzenlemeler hk.

  Dökümanı İndir


  1-2010 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(31.03.2010  tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.   

  Dökümanı İndir


  2010 Takvim Yılı I.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 2,33 (Yüzde İki virgül otuz üç) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/16 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  5811 (5917) sayılı Kamuoyunda VARLIK BARIŞI olarak adlandırılan Yasa ‘lar kapsamından yararlanılması halinde, beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde Sermayeye Eklenmesi gerekmektedir.

  Dökümanı İndir


  Vergi Levhaları ve Tasdikinin MAYIS ayı içinde yapılması gerektiği hk. hatırlatma.

  Dökümanı İndir


  İşçinin istirahatliyken çalışmadığına dair bildirim zorunluluğu geldi.

  Dökümanı İndir


  18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanmak için işe almalar ile ilgili 30.Haziran.2010 son gün hatırlatması.

  Dökümanı İndir


  01.Temmuz.2010 tarihinden İtibaren Geçerli Asgari (en az) Ücret (760,50 TL/AY) ve SGK Taban ve Tavan Ücretler hk.

  Dökümanı İndir


  01.Temmuz.2010 tarihinden İtibaren MALİ TATİL Uygulaması başlamıştır.

  Dökümanı İndir


  2010 İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda (30.06.2010-tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  2010 Takvim Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 4,99 (Dört virgül doksan dokuz) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun 17 sıra no.lu Sirküleri Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2010 Takvim Yılı 2.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 4,99 (Dört virgül doksan dokuz) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun 17 sıra no.lu Sirküleri Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık (SGK) prim ve hizmet belgesinden itibaren başlanılmak üzere yapılan değişiklikler hk.

  Dökümanı İndir


  2010 Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda (30.09.2010 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  2010 Takvim Yılı III.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 6,42 (Yüzde Altı virgül kırk iki) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/18 İle açıklanmıştır

  Dökümanı İndir


  -  Kamu Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı oranı’nın 19.Ekim.2010 tarihinden en itibaren, her ay için % 1,40 (Yüzde Bir virgül kırk) olarak uygulanacağına dair (2010/965) sayılı Bakanlar Kurulu kararı,

  Dökümanı İndir
  SGK ‘dan İşveren Sistemi ‘nin (05.11.2010 ve 09.11.2010

                          tarihleri arası) “e-bildirge”, “İşyeri tescil”,  “Şube CICS”

                          (Tahakkuk-Tahsilat-İcra) uygulamalarına kapatılmasına ilişkin

                          yapılan duyuru hk.

  Dökümanı İndir


  2010 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Dönemi sonunda uygulanacak     

                           Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 7,7 (Yedi virgül yedi) olarak,         

                             VUK ‘nun 401 sıra no.lu Genel Tebliği Ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2009 takvim yılında yapılan indirmli oranlı (%1 ,%8) teslimlere ilişkin iade talebi en geç Kasım/2010 dönemi KDV beyannamesinde talep edilmelidir.

  Dökümanı İndir


  Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannamelerin süresi ile Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin  25 Kasım 2010 günü mesai saati bitimine kadar Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  Kesinleşmiş ve/veya İtilaflı olan Vergi, SGK v.b. bazı

  alacakların yapılandırılarak ödenmesi ile ilgili Kanun Tasarısı

  TBMM ‘ne sevkedildi.

  Dökümanı İndir


  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

    Hakkında Rehber Gelir İdaresi Başkanlığı Kasım 2010”

    yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Yeni TTK (6102) ile 01.07.2012’ den itibaren “Limited Şirket” Müdür Tayini,        Eski Müdürlerin Durumu, Müdür Yetkileri ve Ticari Derterlerin Durumu hk.

  Dökümanı İndir