2011 Yılı Sirküleri

  Vergi Affı ve Yeni Türk Ticaret Kanunu tasarıları yönünden Yıl

  Sonu Stoklar ile Sabit Kıymetlerin Fiili sayımı ve değerlemesi

  büyük önem arz etmektedir.

  Dökümanı İndir


  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2011 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 7,7 )

  arttırılarak Belirlendiği, Fatura  Kesme Sınırı (700,00 TL.) ve

  Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (700,00 TL.) vb. hk.

  Dökümanı İndir


  2011 Takvim Yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda

  Bulunan Maktu Had ve Tutarlar  hk.

   

  Dökümanı İndir


  Merkez Bankası ‘nca 30.12.2010 tarihinden  itibaren reoskont oranı 

  %16‘dan %14‘e ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 16‘den

  % 15 ‘e düşürüldü. 

  Dökümanı İndir


   1 Ocak 2011 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az)   
   Ücret (796,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti

   Tutarları, 3- Vergiden Müstesna Çocuk Zammı, 4- Kıdem

   Tazminatı Tavanı, 5- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6)

   

  Dökümanı İndir


  114 Seri No. Lu KDV Genel Tebliği ile 2011 yılında

  gerçekleşen İndirimli Orana tabi işlemlerde İade sınırı

  14.300,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2011 ile 30 Haziran 2011 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi Ve

  Yurt Dışı  Harcırah Tutarları ile  Ücret Aralıkları  hk.

  Dökümanı İndir


  2010 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı    

  Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2010 tarihinde) Yapılacak

  Değerlemelere Esas Döviz Kurlarına ait VUK ’nun 404 sıra no.lu Genel

  Tebliği ile 20.01.2011 tarihli 27821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

   

  Dökümanı İndir


  6111 sayılı Torba Yasa Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı için başvuru süresi 02.Mayıs.2011 de sona eriyor

  Dökümanı İndir


  6111 sayılı Torba Yasa Kapsamında Katma Değer Vergisinde Vergi Artırımı için başvuru süresi 02.Mayıs.2011 de sona eriyor.

  Dökümanı İndir


  6111 sayılı Torba Yasa Kapsamında, KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR hesabı ile ilgili Bilanço düzeltmeleri için başvuru süresi 31.Mayıs.2011 de sona eriyor.

  Dökümanı İndir


  6111 sayılı Torba Yasa Kapsamında, (5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 4)) Varlık Barışı yasasından yararlanma haklarının kullanabilmesi için verilen süre hk.

  Dökümanı İndir


  2010 T.Yılına ait Hesap Döneminden başlamak üzere “KESİN MİZAN” elektronik ortamda Gelir İdaresi ‘ne bildirilecek.

  Dökümanı İndir


  -2011 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(31.03.2011 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.   

  Dökümanı İndir


  6111 sayılı Torba Kanun olarak bilinen Kanun’ un 74. Maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 10. Madde de, 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihleri arasında işe alınan (18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan, v.b.) sigortalılar için İşverenlere prim teşviki uygulaması getirilmiştir.

   

  Dökümanı İndir


  2010 Takvim Yılı Hesap Dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2011 Cuma gün bitimine kadar uzatılmıştır

   

  Dökümanı İndir


  2011 Takvim Yılı I.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 2,34 (Yüzde İki virgül otuz dört) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/19 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Vergi Levhası Elektronik Ortamda Alınacak ve Ayrıca Tasdik

  Ettirilmeyecek.

  Dökümanı İndir


  6111 sayılı Torba Yasa Kapsamında başvuru süreleri 1 (bir) ay,       (31.Mayıs.2011 ve Haziran ayı sonu olmak üzere) uzatılmıştır.

  Dökümanı İndir


  KDV İadelerinin daha hızlı sonuçlandırılması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’ nın duyurusu.

  Dökümanı İndir


  1 SIRA NO'LU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞİ

  Dökümanı İndir


  1- 1 Temmuz 2011 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az)   

                              Ücret (837,00 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti

                              Tutarları, 3- Vergiden Müstesna Çocuk Zammı, 4- Kıdem

                             Tazminatı Tavanı, 5- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6)

  Dökümanı İndir


  2011 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(30.06.2011
  tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.   

  Dökümanı İndir


  (22.07.2011 – Vergi Usul Kanunu Sirküleri/47 – VUK-47/2011-5 / Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması – 1)

  Dökümanı İndir


   31/07/2011 tarihine kadar verilmesi gereken Haziran/2011 dönemine

                             ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin, 05.Ağustos.2011

      tarihine uzatılması hakkında açıklamalar.

   

  (22.07.2011 – Vergi Usul Kanunu Sirküleri/48 – VUK-48/2011-6 / Form BA ve Bs – 10)

   

  Dökümanı İndir


  3065 Sayılı KDV Kanunu ile ilgili yayınlanan, 1-59 No.lu Sirkülerleri İptal eden (Toplu Konuları İçeren) 60 No.lu KDV Sirküleri yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir
  Tebliğ: 28.09.2008 t.27011 s. Resmi Gazete) Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişikliler yapan Tebliğ 18.08.2011 t. 28029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  02/09/2011 tarihine kadar verilmesi gereken Temmuz/2011 dönemine  ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin, 07.Eylül.2011 tarihine uzatılması hakkında açıklamalar.

  Dökümanı İndir


  2011 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemin Sonunda(30.09.2011 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.   

   

  Dökümanı İndir


  ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 3403.11.00.00.00 ve 3403.91.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mallar ham derinin işlenmesinde imalatta  girdi olarak kullanılması halinde tecil terkin imkanından yararlanılması hakkında Sirküler

  Dökümanı İndir


  2011 Takvim Yılı III.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 7,33 (Yüzde Yedi virgül otuz üç) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/21 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Van İli’ nde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Yapılacak Bağışların Vergi Matrahından İndirilmesi hk.

  Dökümanı İndir


  :  2011 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Dönemi sonunda uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 10,26 (On virgül yirmi altı) olarak, VUK ‘nun 410 sıra no.lu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir