2012 Yılı Sirküleri

  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2012 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 10,26 ) arttırılarak Belirlendiği, Fatura  Kesme Sınırı (770,00 TL.) ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (770,00 TL.) vb. hk.

  Dökümanı İndir


  2012 Takvim Yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar  hk.

  Dökümanı İndir


  Merkez Bankası ‘nca 29.12.2011 tarihinden  itibaren reoskont oranı %14 iken %17  ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 15 iken % 17,75 olarak tespit edilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2012 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az)  Ücret (886,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Vergiden Müstesna Çocuk Zammı, 4- Kıdem Tazminatı Tavanı, 5- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6)

   

  Dökümanı İndir


  6102 sayılı TTK ve 6103 sayılı TTK Uygulama kanunları Gereği, 2012 Takvim Yılı uygulama açısından dikkat edilmesi gereken bazı tarihler ana hatları ile aşağıda belirtilmiştir

  Dökümanı İndir


  2012 yılı Diğer Vergi ve Harçlarda yeniden belirlenen hadler

  Dökümanı İndir


  Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki, Belirlenmiş GTİP’ nda  yer alan Makine Teçhizatın Finansal Kiralama Kanununa göre Kiralanması işlemlerinde KDV oranı % 1 olarak belirlendi.

  Dökümanı İndir


  2011 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2011 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  116 Seri No. Lu KDV Genel Tebliği ile 2012 yılında gerçekleşen İndirimli Orana tabi işlemlerde İade sınırı 15.800,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

   

  Dökümanı İndir


  31/01/2012 tarihine kadar verilmesi gereken Aralık/2011 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin, 03.Şubat.2012 tarihine uzatılması hakkında açıklamalar.

  Dökümanı İndir


  2012 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda (31.03.2012 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

   

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2012 ile 30 Haziran 2012 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları ile Ücret Aralıkları hk.

  Dökümanı İndir


  413 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken “Mükellef Bilgileri Bildirimi” İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır.

   

  Dökümanı İndir


  Mart/2012 dönemi KDV Beyannamesi ve 2011 Takvim Yılı  Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresi uzatımı hk.

  Dökümanı İndir


  2012 Takvim Yılı I.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,05 (Yüzde Üç virgül sıfır beş) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/23 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki (Önceki yayınlanan Genel Tebliğlerdeki hühümleri Toplulaştıran)117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gelen düzenlemeler hk.

  Dökümanı İndir


  3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT'LA (TOPLULAŞTIRILMIŞ) İLGİLİ GENEL TEBLİĞİ

  Dökümanı İndir


  MUHTASAR BEYANNAMELERE EK OLARAK VERİLEN BİLGİLERİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

   

  Dökümanı İndir


  SGK 4/B PRİM TAHSİLATLARI SİSTEMİ (eski Bağ-Kur) DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA DUYURU.

  Dökümanı İndir


  6102 sayılı Yeni TTK Uygulama Takvimi ve Yapılması Gereken Hazırlıklar hk,

  Dökümanı İndir


  1 SIRA NO'LU MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞİ

  Dökümanı İndir


  2012 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda (30.06.2012 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk

  Dökümanı İndir


   6102 sayılı Yeni TTK’ da 6335 sayılı Kanun ile yapılan Değişiklikler, Uygulama Takvimi ve Yapılması Gereken Hazırlıklar hk,

  Dökümanı İndir


  01 Temmuz 2012 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az)  Ücret (940,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Vergiden Müstesna Çocuk Zammı, 4- Kıdem Tazminatı Tavanı, 5- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6)

  Dökümanı İndir


  6327 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik Hayat ve Şahsi  Sigorta Sisteminde Yapılan Değişiklikler.

  Dökümanı İndir


  2012 Takvim Yılı II.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak

  Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 5,14 (Yüzde Beş virgül on dört)

  olarak,5520 sayılı KVK'nun Sirküler/24 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Ramazan Ayında Çalışanlara Verilen Erzak Yardımları hk.

  Dökümanı İndir


  1- 31.07.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Haziran  dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması hk.

   
  2- 2012 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidinin 2 Ağustos 2012

        Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatıldığı hk.

  Dökümanı İndir


  Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddesi Yardımları.

  Dökümanı İndir


  24 Ağustos’ta verilmesi gereken KDV Beyannamesi ve 23 Ağustos’ta verilmesi gereken Muhtasar Beyannamelerin verilme süresi uzatımı hk.

  Dökümanı İndir


  Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulunda Tüzel Kişi Temsilcisi Olarak Bulunan Üyelerin Yerine Yenilerinin Seçilmesine İlişkin Duyuru hk.

  Dökümanı İndir


  418 no’lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde  yer alan açıklamalar ve Düzenlemeler hakkında.

  Dökümanı İndir


  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyerinin işkolu kodunun tescil tarihinden itibaren hatalı belirlenmesi ile işyerinde faaliyet değişikliği nedeniyle işkolu kodunun sonradan değiştirilmesi farklı usul ve esaslara bağlanmıştır.  

   

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenlerin elektronik posta adreslerini  Kuruma internet ortamında gönderebilmeleri için yeni bir düzenleme yapmıştır.

  Dökümanı İndir


  2012 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda (30.09.2012 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  2012 Takvim Yılı III.Geçici Vergi Döneminde  Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 6,05 (Yüzde Altı virgül sıfır beş olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/25 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/65 – KDV-65/2012-5 / Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

  Dökümanı İndir


  Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. “Gelir Vergisi Sirküleri/85” yayınlandı.

  Dökümanı İndir


  2012 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Dönemi sonunda uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 7,80 (Yedi virgül seksen) olarak, VUK ‘nun 419 sıra no.lu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2013 Takvim Yılında kullanılacak Ticari Defterlerin Türleri ve Tasdik zamanları hk.

  Dökümanı İndir


  Merkez Bankası ‘nca 20.12.2012 tarihinden  itibaren reoskont oranı %14‘den %13,50‘ye ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 15 ‘den % 13,75 ‘e düşürüldü. 

  Dökümanı İndir


   2013 Takvim Yılında kullanılacak Ticari Defterlerin “Açılış Tasdiklerinin” 31.Aralık.2012 günü akşamına kadar yapılması gerektiği Hakkında hatırlatmadır

  Dökümanı İndir


  ( ÖNEMLİ, ŞİRKET YETKİLİSİ MUTLAKA GÖRMELİDİR )

   

         Bilgi yedeklemesi hk.

   

  Dökümanı İndir