2013 Yılı Sirküleri

  1 Ocak 2013 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az) Ücret (886,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6)

   

  Dökümanı İndir


  2012 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2012 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  2013 Takvim Yılında uygulanacak, Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Maktu Had ve Tutarlar  hk.

  Dökümanı İndir


  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2013 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 7,80 ) arttırılarak Belirlendiği, Fatura  Kesme Sınırı (800,00 TL.) ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (800,00 TL.) vb. hk.

   

  Dökümanı İndir


  1- 121 Seri No. Lu KDV Genel Tebliği ile 2013 yılında gerçekleşen İndirimli Orana tabi işlemlerde İade sınırı 17.000,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

   
  2- 150 m2’ ye kadar büyüklükteki konut teslimlerinde 01.01.2013 tarihinden sonra yapı ruhsatı alınan inşaatlar İçin Emlak Vergi Kanununun “arsa birim m2 vergi değeri” esas alınarak KDV oranları % 8 ve % 18 olarak belirlenmesine ilişkin 2012/4116 sayılı BKK hk.

  Dökümanı İndir


  2013 yılı Diğer Vergi ve Harçlarda yeniden belirlenen hadler.

  Dökümanı İndir


  31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/ Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin 01.02.2013’e uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  14.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Ekim- Aralık (4.Dönem) dönemine ait Geçici Vergi Beyan ve Ödeme süresinin 18.02.2013’e uzatılması hk.

                           

  Dökümanı İndir


  23.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ait Muhtasar Beyanname ile 2013/Ocak dönemine ait KDV Beyannamesi verilme süresinin 26.02.2013 Salı günü sonuna kadar uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ait Ba Bs Formları bildirim süresinin 04.03.2013 Pazartesi günü saat 24,00’ e  kadar uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yükümlülüklerin uygulama tarihleri, işyerleri çalışan sayısı ve faaliyet alanına göre değiştiği hk.

  Dökümanı İndir


  25.03.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri (verilme süresi 29.Mart.2013’e) ile 24.03.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin (verilme süresinin 26.Mart.2013’e) verilme süresinin uzatılması hk.

  Dökümanı İndir
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı aşağıda sayılan vergi dairelerinin faal mükelleflerinin tamamı başka vergi dairelerine tasfiye nedeniyle devredilmiştir.

  Dökümanı İndir


  Ticari Defterlerin Noterden yaptırılacak KAPANIŞ ONAYI hk.

  Dökümanı İndir


  2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama.

   

  Dökümanı İndir


  413 Seri Nolu V.U.K. Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken “Mükellef Bilgileri Bildirimi” İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığının duyurusu aşağıda sununmuştur.

  Dökümanı İndir


  2013 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda (31.03.2013 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

   

  Dökümanı İndir


  25.04.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri (verilme süresi 29.Nisan.2013’e) verilme süresinin uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  30.04.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012 dönemine ilişkin Kesin Mizan bildirimlerinin verilme süresi 10 Mayıs 2013 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır.

  Dökümanı İndir


  14.05.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 I.Dönem (Ocak-Şubat-Mart) Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi (verilme süresi 17.Mayıs.2013 Cuma günü sonuna kadar) verilme süresinin uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  Yeni TTK’ ya göre Haziran/2013 ayı sonuna kadar yapılması gerekenler hk.

  Dökümanı İndir


  Merkez Bankası ‘nca 21.06.2013 tarihinden  itibaren reoskont oranı %17 iken % 9,50  ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 17,75 iken % 11 olarak tespit edilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  Anonim Şirketlerde "Esas Sözleşmeler" Limited Şirketlerde "Şirket Sözleşmeleri’ ni yeni TTK hükümlerine göre uyarlanması süresi " 1.Temmuz.2014 tarihine uzatılmıştır.

  Dökümanı İndir


  2013 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda (30.06.2013 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Düzenleme Zorunluluğu 01.Eylül.2013 tarihinde başlıyor.

  Dökümanı İndir
  Ramazan Ayında Çalışanlara Verilen Erzak Yardımları hk.

   

  Dökümanı İndir


  Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddesi Yardımları

  Dökümanı İndir


  2003 ve 2004 takvim yıllarına ilişkin olarak yapılan Enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan ve ( 502) hesap kodu ile bilançolarda yer alan “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” Sermayeye eklenmelidir.

  Dökümanı İndir


  2013 Takvim Yılı II. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak  Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 2,17 (Yüzde İki virgül on yedi) olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/29 İle açıklanmıştır.

      

  Dökümanı İndir


  31/07/2013 tarihine kadar verilmesi gereken Haziran/2013 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin, 02.Ağustos.2012 tarihine uzatılması hakkında açıklamalar.

  Dökümanı İndir


  14.08.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 II.Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Gelir ve Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi (verilme ve 17.Ağustos.2013 günü sonuna kadar olan ödeme ) süresi 19.Ağustos.2013 Pazartesi günü sonuna kadar) uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  6495 Sayılı Torba Yasa ile (Yürürlük tarihi: 02.08.2013),3065 sayılı Katma Değer Vergisi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, Leasing konusu Taşınmazların bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara

  uygulanmak üzere KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnası getirilmiştir.

   

  Dökümanı İndir


  Elektronik Fatura Düzenleme başvurusunun 01.Eylül.2013 tarihine kadar yapılması ile ilgili GİB duyurusu yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Elektronik Fatura (e-Fatura ) başvurusunun 02.Eylül.2013 tarihine kadar yapılması ile ilgili GİB duyurusu yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  EYLÜL - 2013 DÖNEMİ KDV VE MUHTASAR BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

  Dökümanı İndir


  2013 TAKİM YILI III.GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI(YDO) %2,86 (YÜZDE İKİ VİRGÜL SEKSEN ALTI) OLARAK,5520 SAYILI KVK'NUN SİRKÜLER/30 İLE AÇIKLANMIŞTIR.

   

  Dökümanı İndir


  2013 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda (30.09.2013 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir.

  Dökümanı İndir


  1.Kasım.2013 tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden olan Nakden veya        mahsuben iade taleplerine ilişkin iade talep dilekçelerinin, standart hale getirilmesi ve İnternet Ortamında verilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

  Dökümanı İndir


  2013 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Dönemi sonunda uygulanacak     

  Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,93 (Üç virgül doksan üç )

  olarak, VUK ‘nun 430 sıra no.lu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- Ba Bs bildirimleri sırasında “şirket birleşmelerinde ya da nevi değişikliklerinde” sehven eski şirket adı ve Vergi Kimlik no.su yazılmış ve bu durum düzeltiliyor ise ceza uygulanmayacak.

  2- GİB’ nca yapılan duyuruda, e-Fatura Portal ve Entegrasyon Kılavuzlarının Güncellendiği dikkatlerinize sunulur.

   

  Dökümanı İndir


  01.01.2014 Tarihi İtibariyle Ticari Belgelerde Yapılacak Değişiklikler hk. 

  Dökümanı İndir


  Konu  : 1- 2014 Takvim Yılında kullanılacak Ticari Defterlerin “Açılış Tasdiklerinin”  31.Aralık.2013 günü akşamına kadar yapılması gerektiği Hakkında hatırlatmadır.

                2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: 01.12.2013 tarihli 28838 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” v.b. düzenlemeler hk.

  Dökümanı İndir


  Konu  : 1- Elektronik Defter Kullanımı ile İlgili Tebliğde Yapılan Değişiklikler hk.

   

  13.12.2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 1 no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile

  yapılan düzenlemelerde, bu defa yayımlanmak üzere Resmi Gazete’ ye gönderilen 2 no.lu

  Elektronik Defter Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır.

  Yapılan değişiklikler ve bu değişikliklere ilişkin olarak Gelir İdaresince yapılan açıklamalar

  aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  Dökümanı İndir


  Konu            : 1- Merkez Bankası ‘nca 27.12.2013 tarihinden  itibaren reoskont oranı 

                         %9,5 iken % 10,25  ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 11 iken

                         % 11,75 olarak tespit edilmiştir. 

   

  Bilinği üzere, VUK.‘nun 281 ve 285. maddeleri uyarınca; vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar  ve  borçlar  değerleme  gününün  kıymetine  irca  olunabilmektedir.  Bu  hak seçimlik  olarak  istenirse  uygulanabilmektedir.  Bu  işleme  genelde  reeskont  işlemi denilmektedir.  Ancak,  alacak  senetlerine ve “Vadeli Çeklerine” reeskont  işlemi  uygulayan  işletmelerde  borç senetleri ve “Vadeli Çekleri” için de aynı işlemin uygulanması zorunludur.

  Dökümanı İndir