2014 Yılı Sirküleri

  Konu         :  1- 1 Ocak 2014 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az)  

                     Ücret (1.071,00 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti

                     Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 7,59)

  Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31.12.2013 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/01 no.lu Kararı ile, 1.1.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında geçerli olacak yeni asgari (en az) ücret tutarları belirlenmiştir.

   

   

  Dökümanı İndir


  Konu               :1- 2013 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı   

                          Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2013 tarihinde) Yapılacak

                          Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

   

  Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemelerde 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ uyarınca, dönem sonu itibariyle Merkez Bankası’nca yayınlanan kurlar esas alınmaktadır. 

  Dökümanı İndir


  Konu           : 1- Gelir Vergisi Kanununda Bulunan, 2014 Takvim Yılında

                      uygulanacak, Maktu Had ve Tutarlar  hk.

   

  30.12.2013 tarihli Mükerrer 28867 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 285 no.lu GVK Genel Tebliğ ile Gelir Vergisi Kanununda bulunan maktu had ve tutarlarla ilgili düzenleme yapılmıştır. Önemli bazı yeni had ve tutarlar aşağıda yer almaktadır.

  Dökümanı İndir


  Konu         :  1-  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2014 Takvim Yılında

                   Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 3,93 )

                   arttırılarak Belirlendiği, Fatura  Kesme Sınırı (800,00 TL.) ve

                   Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (800,00 TL.) vb. hk.

  Dökümanı İndir


  Konu      : 1- 123 Seri No. Lu KDV Genel Tebliği ile 2014 yılında gerçekleşen İndirimli

                Orana tabi işlemlerde İade sınırı 17.700,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

                    

   

   

  1     123 Seri No. Lu KDV Genel Tebliğinde; 2014 YILINDA GERÇEKLEŞEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE SINIRI:

   

  Dökümanı İndir


  Konu               :  1- 2013 yılı Damga Vergisi ile Diğer Vergi ve Harçlarda

                       yeniden belirlenen hadler.

  Dökümanı İndir


  Konu                :      1-1 Ocak 2014 ile 30 Haziran 2014 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi VeYurt Dışı  Harcırah Tutarları ile  Ücret Aralıkları  hk.

   

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- 14.02.2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 IV.Dönem

                                   (Ekim-Aralık) Gelir ve Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi

           (verilme süresi 17.Şubat.2014 günü sonuna kadar) uzatılması hk.

                            

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğ (2013 Takvim Yılı

  Gelirlerin Beyanı hk.) Yayınlandı

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda

  değişiklik yapılmasına dair karar hk.

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- Gerçek kişilerin 2013 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için

  beyanname verme süresi 25 Mart 2014 salı günü sona erecektir.

   

  Dökümanı İndir


  Konu                  : 1- 25.03.2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Gelir

  Vergisi Beyannameleri (verilme süresi 28.Mart.2014’e) uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  Konu                  : 1- GİB tarafından, e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi

  Gereken Hususlar ile ilgili yapılan açıklama.

  Dökümanı İndir


  Konu               :1- 2014 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda

                               (31.03.2014 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

   

  Dökümanı İndir


  Konu               :  2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin

      verilmesi gereken tablo hk.

  Dökümanı İndir


  Konu               :  ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan

     Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe hk.

  Dökümanı İndir


  Konu               :  Kurumlar Vergisi Mükellefleri için KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ve

     DÜZELTİLMESİ (Bildirim son günü 30.Nisan.2014) hk.

  Dökümanı İndir


  Konu               :  SANAYİ SİCİL BELGESİ OLANLAR İÇİN “YILLIK İŞLETME

     CETVELLERİNİN ” SON VERİLME TARİHİ : 30/04/2014

   

  Dökümanı İndir


  Konu               :  2013 Takvim Yılına ait İnternet ortamında verilecek Kurumlar Vergisi

  Beyanname formatında, matrahtan indirilecek ve ilave edilecek unsurların beyanı ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Konu               :  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

  İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında duyuru.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  2014 Takvim Yılı I. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak    

                             Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,25 (Yüzde Üç virgül yirmi beş)

                              olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/31 İle açıklanmıştır.

       

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- 25.04.2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık

  Kurumlar Vergisi Beyannameleri (verilme süresi   

  29.Nisan.2014’e) verilme süresinin uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile KDV Kanunu’

          nun uygulanmasına ilişkin esaslar tek bir tebliğde toplanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- “MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİM FORMU ” Elektronik

        Ortamda 02/HAZİRAN/2014 tarihine kadar verilecektir.

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- Vergi Levhası Gib İnternet Sitesinden 02/06/2014 Tarihine

  Kadar Alınmalıdır.

   

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- “Vergi ve SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırmasına Dair

  Kanun Teklifi” 02 Haziran 2014 tarihinde TBMM Başkanlığına sunuldu.

  Dökümanı İndir


  Konu                : 1- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile ilgili 66 No.lu

  KDV Sirküleri yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu          : 1- Anonim Ve Limited Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin 01.Temmuz.2014

  Tarihi’ ne Kadar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilmesi Gerekir.

  2- 2013 Takvim Yılında kullanılan Yevmiye Defterinin Noter Kapanış Tasdiki en geç 30.Haziran.2014 günü yaptırılmalıdır. Aksi halde hem 4.000,- TL para cezası ödenecek ve hem de defterler Ticaret Mahkemelerinde delil sayılmayacaktır.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  Ramazan Ayında Çalışanlara Verilen Erzak Yardımları hk.

  Dökümanı İndir


  Konu               :1- 2014 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi Sonunda

                               (30.06.2014 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  Konu               :  1- Aylık ve üç aylık Muhtasar beyannamelerde Damga Vergisi beyanı ile

  ilgili olarak, E-beyannamede GİB’ lığı 25. versiyonu ile değişiklik yapmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  2014 Takvim Yılı II. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak    

                             Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 6,64 (Yüzde Altı virgül Altmış Dört)

                              olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/33 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  Mali Tatil Uygulaması Nedeniyle Beyan ve Ödeme Tarihleri

      Uzayan Beyannameler Hakkında.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  2014/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının

     süresinin uzatılmasına dair açıklama.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  Yeni Vergi Affı olarak ta bilinen 6552 sayılı Torba Yasa Meclis Genel Kurulu'nda 10.09.2014 tarihinde Kabul Edildi.

   

  05.Haziran.2014 tarihli 2014 – 026 sayılı sirkülerimiz ile,

  (30.NİSAN.2014 İTİBARİYLE KESİNLEŞEN VERGİ VE SGK BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILIYOR,

  31.12.2013 İTİBARİYLE KURUMLARDA, KASA BAKİYESİ VE ORTAKLARIN ŞİRKETE OLAN BORÇLARI SİLİNİYOR)

  Dökümanı İndir


  Konu      : 2014/Ağustos KDV dönemi itibariyle KDV İade Talebi ile

       İlgili Olarak Yüklenim KDV Listesi Formatında Değişiklik

       Yapılmıştır.

  Dökümanı İndir
  Konu   : Elektronik Tebligat ( e-tebligat ) için gerekli KEP Kayıtlı Elektronik

     Posta adresi edinme zorunluluğu hk.

  ( ÖNEMLİ, ŞİRKET YETKİLİSİ MUTLAKA GÖRMELİDİR )

  Dökümanı İndir


  Konu   : Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

      hakkında İTO açıklaması.

  Dökümanı İndir


  Konu   : Bazı Alacakların (Ödeme vadesi 30.04.2014 olan) 6552 Sayılı Kanun

                 Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ile Kasa ve Ortaklar Cari

     Hesabının (31.12.2013 tarihli Bilançoda görülen bakiyeler) düzeltilmesine

     Dair Genel Tebliğ (Seri No:1) yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu   : GİB Portalı Üzerinde Kayıtlı Bulunan 6 Aydan önceki tarihli e-faturalar

     Silinecektir.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  2014 Takvim Yılı III. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak    

                             Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 8,58 (Yüzde Sekiz virgül Elli Dokuz)

                              olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/33 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu   : SGK ‘na bildirilmeyen şirket ortakları için uygulanacak cezalar hk.

  Dökümanı İndir


  Konu   : Sahte e-posta adresi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) duyurusu.

   

  (ÖNEMLİ, ŞİRKET YETKİLİSİ MUTLAKA GÖRMELİDİR )

  “Gİ 2014 – 68                       27 Ekim 2014

  Dökümanı İndir


  Konu   : e-defter’ e geçmek için süre azalıyor.

  Dökümanı İndir


  Konu   : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına

  Dair “1 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Konu             :  2014 Takvim Yılı ve son IV. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak    

                             Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 10,11 (Yüzde On virgül on bir)

                              olarak, 441 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

   

  Dökümanı İndir


  Konu   : Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine

     İlişkin Duyuru

  Dökümanı İndir


  Konu              :   Sanayi Sicil Belgesinin 31.Aralık.2014 tarihine kadar alınması

      halinde ceza uygulanmayacaktır.

   

  Dökümanı İndir  Konu   : 1- Bazı Alacakların (Ödeme vadesi 30.04.2014 olan) 6552 Sayılı Kanun

                 Kapsamında Yeniden Yapılandırılması (Mad.73 ve 80) süresi (bir ay)

  01.Ocak.2015 tarihine uzatıldığına dair 2014/7016 sayılı BKK ile,

  2- 6552 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik açıklamaların yapıldığı 2014/02      sayılı İÇ GENELGE yayımlanmıştır.


  Dökümanı İndir


  Konu   : ŞİRKET ORTAKLARININ 4/B İŞE GİRİŞ VE 4/B İŞTEN ÇIKIŞ   BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA hk.

  Dökümanı İndir


  Konu   : 2015 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER, TASDİK ZAMANLARI VE          

     TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

  Dökümanı İndir


  Konu                          : 11.Aralık.2014 Tarihine kadar verilmesi gereken Şirket Yetkililerinin Sigortalılarının Sigortalılık Başlangıç ve Sonlandırılmasına ilişkin, süresi içinde yerine getiremedikleri Bildirim Yükümlülükleri ile ilgili “İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAĞINA DAİR” açıklayıcı Genelge, SGK Başkanlığı’ na İmzaya Sunulduğu hk.

  Dökümanı İndir


  Konu            : 1- Merkez Bankası ‘nca 14.12.2014 tarihinden  itibaren reoskont oranı 

                       % 9,50 iken % 9  ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 11 iken

                       % 10,50 olarak tespit edilmiştir.  

  Dökümanı İndir


   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen İnternet Sitesi kurma ve/veya kurulu İnternet Sitesinin bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleme zorunluluğu hakkında.

  Dökümanı İndir