2015 Yılı Sirküleri

  Konu         :  1- 1 Ocak 2014 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az)  

                     Ücret (1.071,00 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti

                     Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 7,59)

   

  Dökümanı İndir


  Konu               : 1- Gelir Vergisi Kanununda Bulunan, 2015 Takvim Yılında

                                uygulanacak, Maktu Had ve Tutarlar hk.

   


  Dökümanı İndir


  Konu              :  1-  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2015 Takvim Yılında

                   Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 10,11 )

                   Arttırılarak Belirlendiği, Fatura Kesme Sınırı (880,00 TL.) ve

                   Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (880,00 TL.) vb. hk.

   

  Dökümanı İndir


  Konu      : 1- 2 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair

  Tebliğinde 2015 yılında gerçekleşen İndirimli Orana tabi işlemlerde İade sınırı 19.500,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

                    


  Dökümanı İndir  Konu         :  1- 1 Ocak 2015 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az)  

                     Ücret (1.201,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti

                     Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 7,59)

   


  Dökümanı İndir


  Konu      : 1- 123 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 2014 yılında gerçekleşen İndirimli

                Orana tabi işlemlerde İade sınırı 17.700,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

  Dökümanı İndir


  Konu              :  1- T.T.K.’ na göre Anonim Şirket Y.K. Karar ve tutulması halinde

  Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2015’e kadar yaptırılması gerekmektedir.

  Dökümanı İndir


  Konu                :      1 Ocak 2015 ile 30 Haziran 2015 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi Ve

                                  Yurt Dışı  Harcırah Tutarları ile  Ücret Aralıkları  hk.

  Dökümanı İndir


  Konu              :  1-  Hurdaya Ayrılan veya Çeşitli Şekillerde Zayi olan ve bu nedenlerle Trafik

          Tescilleri Silinemeyen Taşıtlara İlişkin GVK İç Genelgesi Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2015 - 009 Hurdaya Ayrılan veya Çeşitli Şekillerde Zayi olan ve bu nedenlerle Trafik Tescilleri Silinemeyen Taşıtlara İlişkin GVK İç Genelgesi Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  2015 - 010 TTK’ na göre Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Kapsamı 2014/7149 sayılı BKK ile, Değiştirilerek Genişletildi.

  Dökümanı İndir


   2015 - 011 Ocak - 2015 Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri uzatımı hakkında

  Dökümanı İndir


  ANIL YMM A.Ş. 2015-16 No'lu sirkü Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile beyan ve ödeme süresi uzatımı hakkında 

  Dökümanı İndir


  ANIL - 2015 - 07 KURUMLAR VERGİSİ Mükellefleri 30.Nisan.2015 Tarihine kadar, KESİN MİZAN bildiriminde bulunacaklardır.

  Dökümanı İndir


  ANIL - 2015-018 2015 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (31.03.2015 tarihinde) yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  ANIL - 2015-019 01.Temmuz.2015 tarihinden itibaren yapılacak Nakit Sermaye Artırımlarına Kurumlar Vergisi Teşviki uygulanacak.

  Dökümanı İndir


  Bazı yatırım malları ve ara malların ithalatında KKDF oranı % 0’ a indirildi.

  Dökümanı İndir


   1- 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 27.Nisan günü sonuna ile,

  2- ''Elektronik Defter'' Uygulaması Kapsamında 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken ''Elektronik Defter Beratları''nın Yüklenme Süresinin (Elektronik Defterlerin oluşturulup imzalanması ya da mühürlenmesi işlemleri hariç) 29.Mayıs.2015 Cuma günü sonuna kadar Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  25 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin 30.Nisan.2015 Perşembe günü sonuna kadar Uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


  Sanayi Sicil Belgesi Olanlar İçin "YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN" son verilme Tarihi : 30.04.2015 tir.

  Dökümanı İndir


  Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarının hesaplanması 01.05.2015 tarihinden itibaren değişmiştir.

  Dökümanı İndir


  Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken ' e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması' işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması.

  Dökümanı İndir


  14.05.2015 tarihine kadar verilmesi gereken 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi verilme süresinin 18.05.2015 Pazartesi gününe kadar
  uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


   VERGİ LEVHASI GIB INTERNET SİTESİNDEN 01.06.2015 TARİHİNE KADAR ALINACAK.

  Dökümanı İndir


  2014 Takvim Yılında kullanılan Yevmiye Defterinin Noter Kapanış Tasdiki en geç 30.Haziran.2015 gününe kadar yaptırılmalıdır. Aksi halde, 4.481,- TL para cezası ödenecek, en önemlisi defterler Ticaret Mahkemelerinde sahibinin
  lehine delil olmayacaktır.

  Dökümanı İndir


  TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

  Dökümanı İndir


   ELEKTRONİK DEFTER VE ELEKTRONİK FATURA KULLANMA KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.

  Dökümanı İndir


  ELEKTRONİK YOKLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR.

  Dökümanı İndir


   2015 YILI MALI TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

  Dökümanı İndir


  01.Temmuz.2015 tarihinden itibaren yapılacak Nakit Sermaye Artırımlarına, Kurumlar Vergisi Teşvikinde uygulanacak İndirim Oranı İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.

  Dökümanı İndir


  2015 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (30.06.2015 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  Ramazan Ayında Çalışanlara Verilen Erzak Yardımları hk.

  Dökümanı İndir


   01.Temmuz.2015 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az) Ücret (1.273,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 7,59)

  Dökümanı İndir


   2015 Takvim Yılı II. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 1,60 (Yüzde Bir virgül Altmış)olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/33 İle açıklanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Nakdi Sermaye Artışlarında Teşvik Uygulaması

  Dökümanı İndir


   Elektronik Tebligat Uygulaması 01.Ocak.2016 da Başlayacaktır.

  Dökümanı İndir


   23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

  Dökümanı İndir


   01.01.2016 Tarihi İtibarıyla Elektronik Dönüşüm Yükümlülükleri

  Dökümanı İndir


  Yurt Dışı Kredilerde Vade Uzatımı ( Temdit ) Veya Vadeden Önce Ödeme Halinde KKDF Uygulaması

  Dökümanı İndir


  2015 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (30.09.2015 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

   

  Dökümanı İndir


   2015 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 5,58 (Yüzde Beş virgül elli sekiz)olarak tespit edilmiş olup 457 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


   Elektronik Tebligat Uygulaması 01.01.2016 da Başlıyor.

  Dökümanı İndir


  Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu Haddi 7.000,- TL Olarak Belirlenmiştir.

  Dökümanı İndir


   2016 Yılı için Gelir Vergisi Kanunundaki Maktu Had ve Tutarlar

  Dökümanı İndir


   E-Tebligat Sistemine Başvuru Süreleri 01.04.2016 ya Uzatılmıştır.

  Dökümanı İndir


   Vergi Usul Kanununda Yeni Yıl İçin Belirlenen Hadler Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


   2016 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi Belirlenmiştir

  Dökümanı İndir


   2016 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

  Dökümanı İndir


   2016 Yılında Uygulanacak Harçlar İlan Edilmiştir.

  Dökümanı İndir


   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmıştır.

  Dökümanı İndir


   2016 Yılında Uygulanacak Harçlar İlan Edilmiştir.

  Dökümanı İndir