2003 Yılı Sirküleri

  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 22,7 ) hk.(K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:79)
  2- Gayrı menkul sermaye iradı (Gayrı menkul kira gelirleri) beyan ve birinci taksit ödeme son günü 31.Ocak.2003

  Dökümanı İndir


  01.01.2003 ‘ den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan yeni düzenlemeler,

  Dökümanı İndir


  2003 yılı birinci üç aylık dönem için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk. % 8,6 (sekiz virgül altı)

  Dökümanı İndir


  1- 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNDAN YARARLANMA SÜRESİNİN 21 NİSAN 2003 TARİHİNE KADAR UZATILMASI
  2- SSK DENETİMLERİ 07.NİSAN.2003 ‘TE BAŞLAYACAK. ( ÇOK ÖNEMLİDİR)
  3- TAKSİ ÜCRETLERİ KARŞILIĞI MUTLAKA FATURA ALINACAK.

  Dökümanı İndir


  EKONOMİK İSTİKRARI SAĞLAMAK İÇİN EK VERGİLER ALINMASI HAKKINDA KANUN

  Dökümanı İndir


  1- 01.04.2003 ‘ den itibaren Prime esas Kazanç sınırları,

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 16,53 ) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:80)
  2- Geçici Vergi Oranları
  3-GelirVergisiTarifesi

  Dökümanı İndir
  Yıllık Mal ve Hizmet Alışlarına ilişkin bildirimlerle ilgili olarak had ‘ler yeniden belirlenmiştir

  Dökümanı İndir


  01.07.2003 ‘ den itibaren Prime esas Kazanç sınırları

  Dökümanı İndir


  1- 2003 yılı ikinci üç aylık dönem için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk. % 18,6 (on sekiz virgül altı) 2-2003 Yılı İkinci Geçici Vergi döneminden itibaren Geçici Vergi oranları hk.

  Dökümanı İndir


  5 milyar lirayı Aşan Tahsilat ve Ödemelerin 1 Ağustos 2003 tarihinden İtibaren Banka veya Özel Finans Kurumları Üzerinden Yapılması Zorunluluğu Getirildi

  Dökümanı İndir


  Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı.

  Dökümanı İndir


  1- Özel İşlem Vergisi ve Eğitime Katkı Payı Tutarları Artırıldı, 2- SSK Dört Aylık Sigorta Prim Bordrosunun Verilmemesi veya Geç Verilmesi Hallerinde, Yeni Bir Düzenleme Yapılıncaya Kadar, İdari Para Cezası Uygulanmayacak.

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 18 ) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:82) 2- 10 milyar lirayı Aşan Tahsilat ve Ödemelerin 1 Ağustos 2003 tarihinden İtibaren Banka veya Özel Finans Kurumları Üzerinden Yapılması Zorunluluğu Getirildi

  Dökümanı İndir


  1- 2 inci ve daha sonraki Geçici Vergi dönemlerinde uygulanacak GEÇİCİ VERGİ Oranlarında yapılan değişikliklerin uygulanması hk.

  Dökümanı İndir


  1- 10 milyar lirayı Aşan Tahsilat ve Ödemelerin 1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Banka veya Özel Finans Kurumları Üzerinden Yapılması Zorunluluğu Getirildi (Konu sizlere 01 Ağustos 2003 tarihli 03-015 sayılı Sirkülerimizle bildirilmiş idi.)
  2- KDV'de "müteselsil sorumluluk" la ilgili 82 no'lu KDV Genel Tebliği 10.05.2001 tarihli 24398 sayılı resmi gazetede yayınlandı. (Konu sizlere 01 Ağustos 2003 tarihli 03-015 sayılı Sirkülerimizle bildirilmiş idi.)
  3- Konu ile ilgili T.C.Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü 12.08.2003 tarihli (VUK-lj2003-1jTahsilat ve Ödemelerde Tevsik uygulaması 1) VERGi USUL KANUNU SiRKÜLERi j 1 yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri 01.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere KDV ‘den istisna edilmiştir. Ayrıca, 01.081998 tarihinden önce ithal edilen teşvik belgesine bağlı ithal mallarına ait teminatların çözümü ne ait başvurular hk. Konu ile ilgili 88 no’lu KDV Genel Tebliği tarihli 25216 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

  Dökümanı İndir


  24.04.2003 tarih ve 4842 sayılı kanun’la V.U.K’nunda yapılan değişiklikle 01.07.2003 tarihinden itibaren yapılacak finansal kiralama işlemleri ile bu işlemlere konu hak ve alacakların değerlenmesi, Bu düzenlemeye bağlantılı olarak 31.07.2003 tarih ve 25185 sayılı Resmi Gazetede 11 sıra nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- 10 milyar lirayı Aşan Tahsilat ve Ödemelerin 1 Ağustos 2003 tarihinden İtibaren “TEVSİK ZORUNLULUĞU”Banka veya Özel Finans Kurumları Üzerinden Yapılması Zorunluluğu Getirildi Konu sizlere, 07.07.2003 tarihli 2003-012, 01 Ağustos 2003 tarihli 03-015 ve 17.08.2003 tarihli 03-0017 sayılı Sirkülerlerimizle bildirilmiş idi.) Konu ile ilgili Çok önemli açıklamalar örnekleriyle birlikte V.U.K. SIRA NO: 324 no.lu Genel tebliği 28.10.2003 tarihli 25273 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 2- 2003 Yılı üçüncü Üç Aylık dönem için tesbit edilen Geçici Vergide Yeniden Değerleme Oranı % 23,7 (YüzdeYirmiüçvirgülyedi)

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 15,7 ) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:84) 2- Gecikme Zammı Oranı Aylık %7’den %4’e Düşürüldü

  Dökümanı İndir


  1- SSK emeklileri de Ticari kazanç ve/veya Serbest Meslek kazancı elde etmelerinden Dolayı Gelir Vergisi Mükellefi olanlar da BAĞ-KUR ‘a Destekleme Primi ödeyecekler.

  Dökümanı İndir


  2003 yılı için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk. % 28,5 (yüzde yirmisekiz virgül beş)

  Dökümanı İndir


  1- Ücretlilerde Özel Gider İndirimi ile ilgili Gelir Vergisi Sirküleri /8 yayımlandı. 2- 5024 sayılı Enflasyon Düzeltmeleri (Muhasebesi) yasası ‘na göre İşletme Blançolarında yer alan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonları ( 522 – DAF ) hakkında.

  Dökümanı İndir