2004 Yılı Sirküleri

  1- 01.01.2004 tarihinden itibaren Vergi İdaresine verilecek Beyannamelerin verme zamanları ve çıkacak Vergilerin ödeme zamanları hk. 2- 5035 Sayılı “BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 02.01.2004 tarihli 25334 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 14,9 ) hk. (Kurumlar Vergisi Sirküleri/3 - KVK-3/2004-1 / Finansman Gider Kısıtlaması-1) 2- Fatura lama süresi 7 (yedi) gün e indirildi. 3- Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi 10.Şubat.2004 ve ödeme süresi ise 17.Şubat.2004 olarak belirlendi.

  Dökümanı İndir


  1- 1.1.2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları Belirlendi

  Dökümanı İndir


  1- Performans Derecelendirme Bildirimi verme zorunluluğu hk. 2- Vergi Dairesine verilecek bir kısım beyannamelerin tek nüsha halinde verileceği hk.

  Dökümanı İndir


  1- İşverenlerin 50 ve daha fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Maduru Çalıştırma Oranları.

  Dökümanı İndir


  1- Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanacak Olanların YMM Tasdik Raporu Düzenlettirme Zorunlulukları.

  Dökümanı İndir


  1- 2004 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (1.1.2004-31.03.2004)

  Dökümanı İndir


  1- Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-3 hk. (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/4 -) 2-2004 T.Yılı 1. Dönem (01.01.2004-31.03.2004) Yeniden Değerleme Oranı % 3,4 (Yüzde Üç virgül Dört ) hk.

  Dökümanı İndir


  1- SSK Yönetmelik Değişiklikleri ve E- Bildirge seminerleri hk.

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 9,3 ) hk. (Kurumlar Vergisi Sirküleri/7 - KVK-7/2004-5 / Finansman Gider Kısıtlaması-2)

  Dökümanı İndir


  1-10 milyar lirayı Aşan Tahsilat ve Ödemelerin 1 Ağustos 2003 tarihinden İtibaren “TEVSİK ZORUNLULUĞU” Banka veya Özel Finans Kurumları Üzerinden Yapılması Zorunluluğu Getirilmiş idi. Konu sizlere, (07.07.2003 tarihli 2003-012, 01 Ağustos 2003 tarihli 03-015 ,17.08.2003 tarihli 03-017 ve 28.10.2003 tarihli 03-020 sayılı) Sirkülerlerimizle bildirilmiş idi.

  Dökümanı İndir


  Yeni Amortisman rejimi ve Amortisman Oranları hk.

  Dökümanı İndir


  1- Birinci Geçici Vergi Süre Uzatımı Hk. (Gelir Vergisi Sirküleri/24)

  Dökümanı İndir


  1- Oda ve borsalara kayıtlı üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri ile ilgili olarak 5174 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler hk.

  Dökümanı İndir


  1- Reeskont Oranı % 48’den % 42’ye Düşürüldüğü hk.

  Dökümanı İndir


  1- SSK e-bildirge uygulaması 3 ( üç ) ay süre ile ertelendiği hk. SSK e-bildirge uygulamasının 3 ( üç ) ay süre ile ertelendiğine ilişkin olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ‘ndan “E-BİLDİRGE’YE İLİŞKİN AÇIKLAMA” 24.Haziran.2004 tarihli duyuru ile duyurulmuştur. Duyuru metni aşağıda verilmiştir.

  Dökümanı İndir


  1- Yeni Asgari (en az) Ücret Tesbit Komisyonu Kararı hk. Asgari ücret tesbit komisyonu ‘nun 28306/2004 tarihli 2004/ 1 sayılı kararı 26.06.2004 tarihli 25504 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Yıllık Mal ve Hizmet Alışlarına ilişkin bildirimlerle ilgili olarak had ‘ler 10.06.2003 tarihli 25134 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 318 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 25.000.000.000,- TL. olarak belirlenmiş idi. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 25.06.2004 tarihli 5 No.lu VUK. Sirküleri hk.

  Dökümanı İndir


  Yanıltıcı Belgeler (İŞYERİ YETKİLİSİ MUTLAKA GÖRECEKTİR)

  Dökümanı İndir


  1- 2004 Yılının İkinci Geçici Vergi Döneminde Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci Maddesine Göre Enflasyon Düzeltmesi hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2004 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (1.1.2004- 30.06.2004) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1 Temmuz 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarlarına Esas Ücret Aralıkları hk.

  Dökümanı İndir


  1- 31.12.2003 sonu ve 2004 Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Enflasyon Muhasebesi Uygulanması 2003 Cirosunun 15 trilyon veya Aktif Toplamının 7,5 trilyonu Aşmaması Durumunda 2004 Yılı Sonuna Kadar İhtiyari Olabilecek

  Dökümanı İndir


  1- 2004 T.Yılı 2. Dönem (01.01.2004-30.06.2004) Yeniden Değerleme Oranı % 6 (Yüzde Altı ) hk. (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/7 -)

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 8,8 ) hk. (Kurumlar Vergisi Sirküleri/9 - KVK-9/2004-7 / Finansman Gider Kısıtlaması-3)

  Dökümanı İndir


  1- 2004 T.Yılı 3. Dönem (01.01.2004-30.09.2004) Yeniden Değerleme Oranı % 7,3 (Yüzde Yedi virgül Üç ) hk. (Vergi Usul Kanunu Sirküleri/12 -)

  Dökümanı İndir


  1- 2004 Yılı Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.09.2004 tarihi itibariyle) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ile İlgili Hatırlatma

  Dökümanı İndir


  Örneklerle Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Zorunlu Olarak Enflasyon Düzeltmesi Yapacak Olan Mükelleflerin Kullanması Gereken Taşıma, Düzeltme, Ortalama Düzeltme Katsayıları hk. Örneklerle Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Zorunlu Olarak Enflasyon Düzeltmesi Yapacak Olan Mükelleflerin Kullanması Gereken Taşıma, Düzeltme, Ortalama Düzeltme Katsayıları

  Dökümanı İndir


  - Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 7,6 ) hk. (Kurumlar Vergisi Sirküleri/12 - KVK-12/2004-10 / Finansman Gider Kısıtlaması-4)

  Dökümanı İndir


  Üçüncü (3) dönem Geçici Vergi beyan ve ödeme süresi uzatımı hk. (VUK-13/2004-11 / Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması-9)

  Dökümanı İndir


  ‘ların ( YTL )Yeni Türk Lirası ‘na göre ayarlanması hk

  Dökümanı İndir


  2004 yılı için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk. % 11,2 (yüzde on bir virgül iki)

  Dökümanı İndir


  Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ‘ni arttırmaları ile ilgili Müracaat Süresi 31.12.2005 tarihine kadar uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Katma Değer Vergisi İndirimli Orana Tabi Teslimleri Olanlara Yıllık İadeye İlişkin Asgari Had ve YTL ‘ye Geçişte KDV ile ilgili Bazı hususlar konusu ve uygulamaları hk. İndirimli Orana Tabi Teslimleri Olanlara Yıllık İadeye İlişkin Asgari Had ve YTL’ye Geçişte KDV ile İlgili Bazı Hususlar

  Dökümanı İndir