2005 Yılı Sirküleri

  Yeni Asgari (en az) Ücret Tesbit Komisyonu Kararı hk. Asgari ücret tesbit komisyonu ‘nun 28/12/2004 tarihli 2004/ 2 sayılı kararı 30.12.2004 tarihli 25686 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Örneklerle 31.12.2004 Tarihli Blançonun Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Taşıma, Düzeltme ve Ortalama Düzeltme Katsayıları ile Düzeltme İşlemleri hk. Örneklerle 31.12.2004 Tarihli Blançonun Enflasyon Düzeltmesinde Kullanılacak Taşıma, Düzeltme ve Ortalama Düzeltme Katsayıları ile Düzeltme İşlemleri hk.

  Dökümanı İndir


  2004 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim yılı esasına gore Dönem Sonunda (31.12.2004- tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2004 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesini, 2004 yılı 2. ve 3. Geçici Vergi Dönemlerinde İhtiyarilik hakkını kullanarak Hiç Enflasyon Düzeltmesi Yapmayanlar, yapmayacak olup, 4.Döneme ait Geçici Vergi Matrahlarını VUK.nun 5024 sayılı yasa ile değiştirilmeyen hükümlerine göre, eskiden olduğu gibi, hesabedip 15.Şubat.2004 gününe kadar verecek olup, Gerek 31.12.2003 tarihli ve gerekse 31.12.2004 tarihli Enflasyon Düzeltmesine tabi tutulmuş Bilançolarını Takvim Yılı esasına göre verecekleri Yıllık Gelir Vergisi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde vereceklerdir. 2- 2004 Yılı 4. Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 15.02.2005 tarihine kadar uzatılmıştır.

  Dökümanı İndir


  43 No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği Uygulaması hk.

  Dökümanı İndir


  Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 9,1 ) hk. (Kurumlar Vergisi Sirküleri/14 - KVK-14/2005-2 / Finansman Gider Kısıtlaması-5)

  Dökümanı İndir


  Ocak/2005 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 25.02.2005 Tarihine uzatıldığı hk. (Katma Değer Vergisi Sirküleri/26 - KVK-26/2005-5 / Ocak/2005 Dönemi KDV Beyan Süresi Uzatımı)

  Dökümanı İndir


  e – beyan konusunda yapılan düzenlemeler hk. (Vergi Usul Sirküleri /15 - VUK-15/2005-2 / e- beyanname-1)

  Dökümanı İndir


  1- Serbest Bölgelerde Defter Tutma, 2- Sevk İrsaliyesinde Ceza Uygulaması, 3- Taşımacılık Faaliyeti ile uğraşanların düzenleyecekleri Taşıma İrsaliyeleri, 4- Finansal Kiralama İşlemlerinde Enflasyon Düzeltmesi, 5- YTL ‘ye dönüşüm nedeniyle yapılan yazılım Harcamaları, 6- Ticari amaçla kullanılan Araçlar için İktisap Edilen Lastiklerin Faydalı Ömürleri hk. (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği-345, 28.02.2005 tarihli 25741 Sayılı Resmi Gazete )

  Dökümanı İndir


  1- Gecikme Zammı Oranı Aylık % 4’den % 3’e İndirildi, 2- Performans Derecelendirme Bildirimi Formu’nun 2004 T.Yılı beyannameleri ile birlikte verilmeyeceği, hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2004 Yılı Hesap Dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 02.05.2005 Tarihine uzatıldığı hk. 2- 01.01.2005 ten İtibaren Verilecek Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile, 3’er aylık Geçici Vergi Beyannameleri İnternet ortamında verilecek olup, Vergi Dairelerince elden ve kağıt olarak alınmayacaktır. Bu nedenle, beyanname kabulünde sorun yaşamamak için, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden bir an evvel “ŞİFRE” temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde sunulacak 2003 ve 2004 T.Yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tabloları, Karşılaştırmalı olarak, Enflasyon Düzeltmesine tabi tutulmuş hali ile ve de YTL cinsinden tanzim edilmiş olacaktır ve bu tablolar da, beyanname ile birlikte, internet ortamında gönderileceğinden www.gelirler.gov.tr. İnternet adresinden indirilerek tanzim edilecek ve beyanname (17 no.lu KV.Sirküleri ‘nde tanzim edilmesi tarif edilen) ile birlikte gönderilecektir. 3- 2004 Takvim Yılında oluşan (KKEG) Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Vergilendirilmeyecek Gelirler, Mali Karın Hesaplanmasında, aylık toplamları, aylar itibariyle, muhasebe dışı hesaplama tablosunda, Enflasyona göre, düzetilmiş 31.12.2004 değeriyle, beyanname üzerinde yapılacak hesaplamada dikkate alınacaktır. Ticari Kar ‘dan Mali Kar ‘a geçiş hesaplamasında, Matrah Farkına meydan velirmemesi bakımından önemle hatırlatırız.

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi sonunda (31.03.2005 tarihi itibariyle) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk. 2- 2005 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde “ENFLASYON DÜZELTMESİ” uygulanmayacaktır.

  Dökümanı İndir


  1- Nisan/2005 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 26.04.2005 Tarihine uzatıldığı hk. (Katma Değer Vergisi Sirküleri/30 - KVK-30/2005-9 / Nisan/2005 Dönemi KDV Beyan Süresi Uzatımı) Konu İle ilgili olarak Bakanlıkça yayınlanan sirküler metni aşağıda arz edilmiştir. Unutulmamalıdır ki, bu süre uzatımı, sadece Nisan/2005 Dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerini kapsamaktadır.

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Takvim Yılı 1.Dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 17.05.2005 Tarihine uzatıldığı hk. (Gelir Vergisi Sirküleri/34-GVK-34/2005-6/Geçici Vergi Beyannamesi-4) 2- 2005 Takvim Yılı 1.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) %3,3 (Yüzde Üç virgül Üç) olarak Gelir Vergisi Sirküleri/34 ile açıklanmıştır. 3- 2004 Takvim Yılı kazancına uygulanan Yatırım İndirimi İstisnasına ait Stopaj hk. 4- 2005 Takvim Yılı Yevmiye Defterine yapılacak 31.12.2004 tarihli Düzeltilmiş Blanço ‘nun açılış kaydının 31.03.2005 tarihli olarak yapılmasını önemle hatırlatırız.

  Dökümanı İndir


  1- Nisan/2005 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi’nin 26.05.2005 Tarihine uzatıldığı hk. (Katma Değer Vergisi Sirküleri/32 - KVK-32/2005-11 / Nisan/2005 Dönemi KDV Beyan Süresi Uzatımı) 2- Nisan/2005 Dönemi Muhtasar Beyannamesi Verilme Süresi’nin 26.05.2005 Tarihine uzatıldığı hk. (Gelir Vergisi Sirküleri/35 - GVK-35/2005-7 / Nisan/2005 Dönemi Muhtasar Beyanname Süresi Uzatımı) Konu İle ilgili olarak Bakanlıkça yayınlanan sirküler lerin metinleri aşağıda arz edilmiştir. Unutulmamalıdır ki, bu süre uzatımı, sadece Nisan/2005 Dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile Muhtasar Beyannamesini kapsamaktadır.

  Dökümanı İndir


  1- Reeskont Oranı % 35’den % 30’a Düşürüldü Reeskont Oranı % 35’den % 30’a Düşürüldü

  Dökümanı İndir


  1- 2005 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Dönemi sonunda (30.06.2005 tarihi itibariyle) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk. 2- 2005 Yılı İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde “ENFLASYON DÜZELTMESİ” uygulanmayacaktır.(Kuyumcular her dönemde Sürekli uygulayacaklardır.

  Dökümanı İndir


  1- Sanayi işletmelerinde en az -1- İşçi Çalıştıranların SANAYİ SİCİL KAYDI yaptırmaları gerekmektedir. 2-"350 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine göre; (Form Ba) ve (Form Bs) AĞUSTOS /2005 Dönemi KDV Beyannamesi ekinde Eylül/2005 Tarihi içinde Vergi Dairelerine verilmesi gerekir . 3- Esnaf Muaflığından Yararlananlardan Hurda Mal Alımları için % 2 oranında Gelir Vergisi Stopajı uygulamasına 01.09.2005 tarihinden itibaren başlayacağına dair Bakanlar Kurulu Kararı 31.08.2005 tarihli 25922 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  1- Sanayi işletmelerinde en az -1- İşçi Çalıştıranların SANAYİ SİCİL KAYDI yaptırmaları gerekmektedir.

  Dökümanı İndir


  2-"350 Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine göre; (Form Ba) ve (Form Bs) AĞUSTOS /2005 Dönemi KDV Beyannamesi ekinde Eylül/2005 Tarihi içinde Vergi Dairelerine verilmesi gerekir .

  Dökümanı İndir


  3- Esnaf Muaflığından Yararlananlardan yapılan Hurda Mal Alımları için % 2 oranında Gelir Vergisi Stopajı uygulamasına 01.09.2005 tarihinden itibaren başlayacağına dair Bakanlar Kurulu Kararı 31.08.2005 tarihli 25922 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Üçüncü Üç Aylık Döneme İlişkin Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Kasım 2005 Pazartesi Günü Akşamına kadar uzatıldığı hakkında

  Dökümanı İndir


  2006 Yılında uygulanacak Yeni Asgari (en az) Ücret Tesbit Komisyonu Kararı hk. (2006 Yılında uygulanacak Asgari(en az) ücret aylık 531,00.- YTL olarak belirlenmiştir.)

  Dökümanı İndir


  1- Anonim ve Limited Şirket Asgari Sermayeleri ‘ni arttırmaları ile ilgili Müracaat Süresi 31.12.2006 tarihine kadar uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  1- Hurda Teslimlerinde İstisna KDV tutarı beyannamede İlave Edilecek KDV olarak dikkate alınacağı hk.

  Dökümanı İndir