2016 Yılı Sirküleri

   Vergi Usul Kanununda Yeni Yıl İçin Belirlenen Hadler Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


   2016 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi Belirlenmiştir

  Dökümanı İndir


   2016 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

  Dökümanı İndir


   2016 Yılında Uygulanacak Harçlar İlan Edilmiştir.

  Dökümanı İndir


   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmıştır.

  Dökümanı İndir


  2016 yılı için uygulanacak asgari ücret hesaplamaları ve işverene olan maliyet hesaplamaları hk.

  Dökümanı İndir


   Anonim Şirket Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı ve Ara Tasdikler.

  Dökümanı İndir


   25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi
  Beyannamelerinin verilme süresinin 26 Ocak 2016 Salı günü sonuna kadar uzatılması hakkında

  Dökümanı İndir


  2015 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2015 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hakkında

  Dökümanı İndir


   1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2016 tarihinde Geçerli Olan Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcirah Tutarları ile Ücret Aralıkları hk.

  Dökümanı İndir


   Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı Esas Tutarlar hk.

  Dökümanı İndir


   6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Bazı Düzenlemeler hk.

  Dökümanı İndir


   Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Getirilen Yeni Teşvikler Hk.

  Dökümanı İndir


  TTK’ na göre, 2016’ da Bağımsız Denetime Tabi Olacak Sermaye Şirketleri (A.Ş. ve Ltd.Şti)’ nin belirlenmesinde göz
  önünde bulundurulacak hadlerinin Değişmesi hk.

  Dökümanı İndir


  25.03.2016 tarihine kadar verilmesi gereken 2015 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilme sürelerinin 31.03.2016 Perşembe günü mesai saatinin bitimine kadar uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


   VERGİ LEVHASI GİB İNTERNET SİTESİNDEN 01.06.2016 TARİHİNE KADAR ALINACAKTIR.

  Dökümanı İndir


   A.Ş. ve LTD.ŞTİ.‘ lerin Bağımsız Denetime Tabı Olma Şartları Değişmiştir.

  Dökümanı İndir


   Sanayi Sicil Belgesi Olanlar İçin "Yıllık İşletme Cetvellerinin" Son Verilme Tarihi : 30 / 04 / 2016

  Dökümanı İndir


   Kurumlar Vergisi Mükellefleri 02 / Mayıs / 2016 Tarihine Kadar Kesin Mizan Bildiriminde Bulunacaklardır.

  Dökümanı İndir


  2016 Yılı Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde (31.03.2016 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

  Dökümanı İndir


   Vergide E- Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihinden İtibaren Başladı.

  Dökümanı İndir


  25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesi , elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olanlar tarafından 02 Mayıs 2016 günü sonuna kadar Oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve İmzalanma süresinin uzatılması hk.

  Dökümanı İndir


   2016 Yılı I.Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır.

  Dökümanı İndir


   Bazı Katkılı Ekmek Türlerinde Kdv Oranı % 1'e İndirilmiştir.

  Dökümanı İndir


   Geçici Vergi Beyannamesine Eklenen Faaliyet Kodları İle İlgili Açıklama.

  Dökümanı İndir


   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen İnternet Sitesi kurma ve/veya kurulu İnternet Sitesinin bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleme zorunluluğu hakkında.

  Dökümanı İndir


  5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler 1 Haziran 2016 tarihinden İtibaren ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla ödemek zorundadır.

  Dökümanı İndir


  KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu KDV Genel Tebliği yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


   Geçici İşçi çalıştırma hakkında 6715 sayılı kanun hk.

  Dökümanı İndir


   Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30/Haziran/2016 Tarihine Kadar Yaptırılacaktır.

  Dökümanı İndir


   Ramazan Ayında Çalışanlara Verilen Erzak Yardımları hk.

  Dökümanı İndir


  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa İlişkin Bilgilendirme 

  Dökümanı İndir


  Tapu İşlemlerinde Gayrimenkullerin Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyan Edilmesi Önemlidir!

  Dökümanı İndir


  Tek Düzen Muhasebe Uygulama Genel Tebliği (TDMUGT)’ ne Uymama Cezaları 

  Dökümanı İndir


   Anonim Şirketlerde Ve Yapı Kooperatiflerinde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluğu

  Dökümanı İndir


  2016 Yılı Malı Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama

  Dökümanı İndir


   Vergi Dairelerine 250.000TL yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir.

  Dökümanı İndir


  SGK’nın Mali Tatil Hakkında Duyurusu 

  Dökümanı İndir


  SGK Eksik Gün Nedeni Bildirimine Gelen İlave Kodlar Hakkında

  Dökümanı İndir


  KDV Borçlarının Tecili ve taksitlendirilmesi Mümkün Hale Gelmiştir.

  Dökümanı İndir


  2016 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde ( 30 / 06 / 2016 Tarihinde ) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları Hk.

  Dökümanı İndir


   01.07.2016 -31.12.2016 Tarihleri arasında Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 4.297,21 TL Olarak Belirlendi.

  Dökümanı İndir


  2016 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 0,04 (Yüzde Sıfır Virgül Sıfır Dört) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-41/2016-3/Yatırım İndirimi - 29 No.lu
  Sirküler İle Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


   01.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Olan Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları

  Dökümanı İndir


  25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Dökümanı İndir


  Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yürürlüğe Girdi.

  Dökümanı İndir


  15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışlar İle İlgili Genelge Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Ohal Süresince İşçi İşveren İlişkisi Açısından İşten Çıkış İşlemlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Dökümanı İndir


  Teşvik Belgeli Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi ve nakdi sermaye artışlarında faiz indirimi Uygulamalarına İlişkin 10 Seri No'lu Tebliğ Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  KDV İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır. 

  Dökümanı İndir


  6728 Sayılı Kanunla "Sat - Kirala Ve Geri Al" Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 

  Dökümanı İndir


  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  31.03.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Konut Teslimlerinde % 18’ lik KDV Oranı % 8'e İndirilmiştir.

  Dökümanı İndir


  6736 sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlşkin Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı için başvuru süresi 31.10.2016 de sona eriyor.

  Dökümanı İndir


  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Katma Değer Vergisinde Vergi Artırımı için başvuru süresi 31.10.2016 de sona eriyor.

  Dökümanı İndir


  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Yasa (Mad.6) Kapsamında, aşağıda belirtilen hesaplarla ilgili,
  kayıtlarını düzelterek fiili duruma uygun hale getirmeleri için başvuru süresi 30.Kasım.2016 de sona eriyor.

  Dökümanı İndir


  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Yasa Kapsamında başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri.

  Dökümanı İndir


  Kesinleşmiş Alacakların 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Ödenecek ve Tahsilinden Vazgeçilen Özet Tablo (Madde 2)

  Dökümanı İndir


  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Yasa Kapsamında KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA
  BULUNAN ALACAKLAR (MADDE 3) 

  Dökümanı İndir


  6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Yasa Kapsamında İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER (MADDE 4)

  Dökümanı İndir


  Bağ-kur’ lulara Prim İndirimi. 

  Dökümanı İndir


  Sgk İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Toplu Olarak Verilebilecektir .

  Dökümanı İndir


  Sgk İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin Kontrolü 

  Dökümanı İndir


  2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. (7 No.lu KDVK Genel Tebliği Md:17) 

  Dökümanı İndir


  2016 Yılı III. Geçici Vergi Döneminde ( 30.09.2016 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

  Dökümanı İndir


  24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılması dair GİB VUK Sirküleri yayımlandı. 

  Dökümanı İndir


  2016 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 2,02 (Yüzde İki Virgül Sıfır İki)Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-42/2016-3/Yatırım İndirimi - 30 No'lu Sirküler ile Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri 25 Kasım 2016 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

  Dökümanı İndir


  Net Asgari Ücretin (1.300,99 TL) Altında Kalan Ücretler İçin İlave AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması getirildi.

  Dökümanı İndir


  6736 Yasaya Göre Matrah Arttırılan Yıllarla İlgili Geçmiş Yıl Zararlarının Geçici Vergi Beyannamelerinden Mahsubu 

  Dökümanı İndir


  ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKINDA YÖNETMELİK 

  Dökümanı İndir


  2016 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,83 (Yüzde Üç virgül seksen üç) Olarak tespit edilmiş olup 474 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanan Kdv Oranları Değiştirilmiştir.

  Dökümanı İndir


  İhracat işlemlerinde E-Fatura Uygulaması 01 Ocak 2017 Tarihinde Başlayacaktır.

  Dökümanı İndir


  2017 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama. 

  Dökümanı İndir


  İhracatta E-Fatura 01.Temmuz.2017 tarihine Ertelendi. 

  Dökümanı İndir