2021 Yılı Sirküleri

   Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları.

  Dökümanı İndir


  2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. 

  Dökümanı İndir


   Değerli Konut Vergisi Uygulaması 1 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %18,25 Olarak Belirlendi.

  Dökümanı İndir


   7261 Sayılı Kanunla Geri Kazanım Katılım Payına Yönelik İdari Para Cezaları Uygulaması Değiştirildi.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı “GEKAP” Tutarları

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler.

  Dökümanı İndir


  E-Defter Dosyaları Ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gib Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı.

  Dökümanı İndir


   2020 Yıl Sonu ve 2020 IV. Geçici Vergi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları.

  Dökümanı İndir


   Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Geçersiz Olmasına İlişkin Düzenlemenin Süresi Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Genel Kurul Toplantı Ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması.

  Dökümanı İndir


  Matrah Artırımından Yararlanan Ancak Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeyen Mükelleflerin Vergi İncelemesine Tabi Tutulması Anayasaya Aykırı Değil.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar.

  Dökümanı İndir


   4447 Sayılı Kanun'un Geçici 24, 27 Ve 28'inci Maddelerinde Yer Verilen Destek Tutarları Artırıldı.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı.

  Dökümanı İndir


   E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenmesi Seçimine İlişkin Gib Duyurusu.

  Dökümanı İndir


   Temmuz-Aralık 2020 Dönemini Kapsayan Gekap Beyannameleri 1 Şubat 2021 Tarihine Kadar Verilmelidir.

  Dökümanı İndir


  2021 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A Ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması.

  Dökümanı İndir


  Bağ-Kur Sigortalıları İle Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek.
   

  Dökümanı İndir


   Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.670 Tl'ye Çıkarıldı.

  Dökümanı İndir


   Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba Ve Bs’lere Dahil Edilmiyor.

  Dökümanı İndir


   SGK Mevzuatında Süresinde Yapılmamasına Karşılık Yasal Süresinde Yapılmış Kabul Edilen Durumlar.

  Dökümanı İndir


  Konaklama Hizmet Sözleşmelerinin Döviz Cinsinden Yapılabilmesi.

  Dökümanı İndir


   Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İndirimi.

  Dökümanı İndir


  Cumhurbaşkanı Kararı İle Cep Telefonu Haberleşmesi Ve İnternet Gibi Hizmetlere Uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5’den %10’a Arttırıldı.

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2021- 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları.
   

  Dökümanı İndir


   Cumhurbaşkanı Kararı İle Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Attırıldı.

  Dökümanı İndir


   Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi.

  Dökümanı İndir


   4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Değişiklikleri.

  Dökümanı İndir


   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Serbest Bölgelerde Ücretlere İlişkin Fob Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranı, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanıyor.

  Dökümanı İndir


   Yabancı Paraların 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları.

  Dökümanı İndir


   E-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Kurumu Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı.

  Dökümanı İndir


  SGK Mevzuatında Prim Ödeme Ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır?

  Dökümanı İndir


  Kdv Kısmı Tevkifat Uygulamasında Oran Ve Kapsam Değişiklikleri Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Ev Hizmeti İşyerleri Kolay İşverenlik Kapsamına Alındı.

  Dökümanı İndir


   Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31.03.2021 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  7.000 Tl’yi Aşan Tutardaki Tahsilat Ve Ödemelerin Finansal Kurumlar Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Kısım Kısım Ödemeleri De Kapsamaktadır.

  Dökümanı İndir


   “TCMB” Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   SGK İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Vergi Kanunları İle Belirlenen İstisna Miktarının Maliye Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Tebliğ İle Azaltılması Mülkiyet Hakkının İhlalidir.

  Dökümanı İndir


  2021 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları.

  Dökümanı İndir


   Bazı Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Kalktığına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


   Uzaktan Çalışmanın Usul Ve Esasları Belli Oldu.

  Dökümanı İndir


   01/10/2008 Tarihinden Sonra SGK’ dan Aylık Alabilmek İçin İşten Ayrılmak Ve Yazılı Talepte Bulunma Şartı Devam Ediyor.

  Dökümanı İndir


   Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 10,09 (yüzde On virgül Sıfır Dokuz) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-56/2021-1/Yatırım İndirimi - 42 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


   SGK Geriye Yönelik Teşvik Alacakları, Talebe Bağlı Olmaksızın Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek.

  Dökümanı İndir


   İşyeri Kaydı Yoktur/Borcu Yoktur Belgesi E-Devletten Alınabilecektir.

  Dökümanı İndir


   Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı İle Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Akaryakıt İstasyonlarında Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması Başlıyor.

  Dökümanı İndir


   Kdv Kısmi Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar.

  Dökümanı İndir


   Covıd-19 Salgını İle Mücadele Tedbirleri Kapsamında Kooperatif Genel Kurul Toplantılarının Ertelenmesi Hakkında İlgili Bakanlık Tasarrufları.

  Dökümanı İndir


   Raporlu Sigortalının Sgk’ ya Bildirimi Kolaylaştırıldı.

  Dökümanı İndir


   Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Hesabında Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31.Mayıs.2021’e Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi.

  Dökümanı İndir


   İşten Çıkış Kodlarında Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Gib’in Bilgi İşlem Sistemlerine
  Aktarım Zamanı.

  Dökümanı İndir


   Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasının Yasaklanmasına Dair
  Yönetmelik Yayımlandı. (TCMB)

  Dökümanı İndir


   Sgk Mevzuatında Yer Alan Teşvik, Destek Ve Ödenekler Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   SGK Yapılandırmasında İlk Taksiti Ödeyemeyenlere Yeni İmkan Sağlandı.

  Dökümanı İndir


   Ramazan Ayında Personele verilen Erzak Yardımları hk.

  Dökümanı İndir


   Yapı Ruhsatı Başvurusunda Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılabilecektir.

  Dökümanı İndir


   Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı.

  Dökümanı İndir


   

  23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

  Dökümanı İndir


   2021/Mart Ayı APHB Ve MUHSGK ’nın Son Verilme Süresi 28 Nisan 2021 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   COVİD-19 Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   E-Belgelere İlişkin Yapılan İptal, İhbar Ve İhtarların Gib’e Bildirilmesi Uygulaması 1 Mayıs 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.

  Dökümanı İndir


   Beyanname Verme, Ödeme, Bildirim Ve Yükleme İle Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler.

  Dökümanı İndir


   İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Fatura Düzenleme Süresi Ve Çek İbrazlarına İlişkin Yasa Düzenlemesi Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodu Oluşturuldu.

  Dökümanı İndir


   30 Nisan 2021- 31 Mayıs 2021 Tarihleri Arasında Çekle Yapılacak Ödemelere İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


   Uzaktan Kimlik Tespitinin Usul Ve Esaslarına İlişkin Masak Tebliği Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


   Anayasa Mahkemesinin Damga Vergisi Ve Harçlar Kanunu'na İlişkin İptal Kararı.

  Dökümanı İndir


  Evde Üretip İnternetten Satış Yapanlara İlişkin Esnaf Muaflığı İle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatına İlişkin
  İndirimin Usul Ve Esasları Belirlendi.

  Dökümanı İndir


  7256 Sayılı Kanun'da Düzenlenen Destek Uygulamalarında Emanette Bulunan Paraların Mahsup İşlem Adımları Açıklandı.

  Dökümanı İndir


   7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul Ve Esasları Belli Oldu.

  Dökümanı İndir


   2021/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri.

  Dökümanı İndir


   Şirketlerin Sgk İşyeri Tescilinde Tescil Bilgileri Mersis Sisteminden Alınacak.

  Dökümanı İndir


   Hisse Devri, Katılım, Birleşme Ve Adi Şirkete Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinde SGK İşyeri Bildirgesi Elektronik Olarak Verilecektir.

  Dökümanı İndir


   Mesleki Faaliyetin Yürütülebilmesi İçin Zorunlu Olan Eğitimlere Ve Organizasyonlara Katılım İçin Ödenen Ücretlerin Gider Kaydı.

  Dökümanı İndir


   SGK - Geriye Yönelik Teşvik Düzeltme İşlemleri Sonlandırıldı.

  Dökümanı İndir


   E-Arşiv Fatura Ve E-Smm İptal, İhtar/İtirazların GİB ’e Bildirimine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


   Yerli Ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021'de Sona Eriyor.

  Dökümanı İndir


   Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndiriminin Süresi 31 Mayıs 2021 Tarihinde Sona Eriyor.

  Dökümanı İndir


   Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken İndirimli (GV. STOPAJI) Tevkifat Uygulaması 31 Mayıs 2021’de Sona Eriyor.

  Dökümanı İndir


   Finansman Gider Kısıtlaması İle Diğer Yeni Değişikliklere İlişkili Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımladı.

  Dökümanı İndir


   İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primleri Kullandıkları Kredilerin Faizlerinden Düşülecektir.

  Dökümanı İndir


   Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   E-Defter Ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Aktarım Zamanı.

  Dökümanı İndir


   Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   KDV. Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Gayrimenkul Kiralamalarında İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması 31 Temmuz 2021’e Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Yerli Ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oran İndirimi Süresi Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   APHB Ve MUHSGK ’da Uzaktan Yapılan Çalışmanın Bildirimi İçin Ayrı Alan Oluşturuldu.

  Dökümanı İndir


   Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul Ve Esasları Açıklandı.

  Dökümanı İndir


   Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun.

  Dökümanı İndir


   İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim Ve İdari Para Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun'a Göre Yeniden Yapılandırma
  Rehberi.

  Dökümanı İndir


   Haczedilen Malların Satış Usul Ve Yöntemlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


   İşveren Tarafından Yapılan Meslek Adı Ve Kodu Değişikliklerinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır.

  Dökümanı İndir


   İflâs İdare Memurlarından Birinin Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olması Zorunluluğu Getirildi.

  Dökümanı İndir


   7326 Sayılı Kanun Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


   Otel, Tatil Köyü Benzeri Yerlerde Geceleme Hizmetleri İçin %1 Kdv Oranı İndirimi 31 Temmuz 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası Ve Uluslararası Finans Kurumundan Sağlanan I Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı Değişikliği. (%0 olarak tespit edildi.)

  Dökümanı İndir


   Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi Ve Tarhiyat Hakkı.

  Dökümanı İndir


  65 Yaş Ve Üstünde Olanlar Veya Kronık Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler İçin Mücbir Sebep Hali
  Sona Erdi.

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlık Kurumu İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme Ve İlaç/Etken Madde Temin Eden
  Mükellefler İçin E-Fatura Zorunluluğu 1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Başlıyor.
   

  Dökümanı İndir


   İlk Ülke Bazlı Transfer Fiyatlandırma Raporlarının 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.

  Dökümanı İndir


   İlk Ülke Bazlı Transfer Fiyatlandırma Raporlarının 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.

  Dökümanı İndir


   Varlık Barışından Yararlanma Süresi Altı Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Temmuz 2021 Döneminden İtibaren Elektronik Olarak Düzenlenen Belgeler Form Ba Ve Bs Bildirimlerine Dahil Edilmiyor.

  Dökümanı İndir


   65 Yaş Ve Üstünde Olanlar Veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler.

  Dökümanı İndir


   01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK ’na Yapılan Bildirimlerde
  Meydana Gelen Değişiklikler.

  Dökümanı İndir


   Muhsgk/Aphb’de Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Açıklandı.

  Dökümanı İndir


   İstihdama Dönüş Ve Artı İstihdam Prim Desteklerinin Geri Alınmasına Neden Olan İşten Çıkış Kodları Açıklandı.

  Dökümanı İndir


   1 Temmuz 2021tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı.

  Dökümanı İndir


   1 Temmuz 2021- 31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları.

  Dökümanı İndir


   Kronik Rahatsızlığı Olan Gerçek Kişi İşverenlerin/Sigortalıların Ertelenen Sigorta Primlerinin Son Ödeme Tarihi 26 Temmuz 2021 Olarak Belirlenmiştir.

  Dökümanı İndir


   Süresi Dışında Verilen Aphb/Muhsgk’da Sgk Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi.

  Dökümanı İndir


   “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” Nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor.

  Dökümanı İndir


   İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primlerinin Kullandıkları Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Açıklandı.

  Dökümanı İndir


   2021/Haziran Ayı Muhsgk’nın “Sigorta Bildirimleri” Kısmının Son Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Taşınmaz Ve İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerleme Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi. (VUK.GT.530)

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Sigortalı Başına 75 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir.

  Dökümanı İndir