Haberler

2013 Takvim Yılında kullanılacak Ticari Defterlerin “Açılış Tasdiklerinin” 31.Aralık.2012 günü akşamına kadar yapılması gerektiği Hakkında hatırlatmadır.

Detay


Merkez Bankası ‘nca 20.12.2012 tarihinden itibaren reoskont oranı %14‘den %13,50‘ye ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 15 ‘den % 13,75 ‘e düşürüldü.

Detay


Yeni TTK (6102) ile getirilen, Şubat ayı sonuna kadar hazırlanıp sunulacak olan, “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

Detay
2012 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Dönemi sonunda uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 7,80 (Yedi virgül seksen ) olarak, VUK ‘nun 419 sıra no.lu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Detay