Haberler

Konu : 1- 1 Ocak 2014 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az) Ücret (1.071,00 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 7,59)

Detay


KONU 1- Merkez Bankası ‘nca 27.12.2013 tarihinden itibaren reoskont oranı %9,5 iken % 10,25 ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 11 iken % 11,75 olarak tespit edilmiştir.

Detay
1- 2014 Takvim Yılında kullanılacak Ticari Defterlerin “Açılış Tasdiklerinin” 31.Aralık.2013 günü akşamına kadar yapılması gerektiği Hakkında hatırlatmadır. 2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: 01.12.2013 tarihli 28838 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ” ile “Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.” v.b. düzenlemeler hk.

Detay
1-Ba Bs bildirimleri sırasında “şirket birleşmelerinde ya da nevi değişikliklerinde” sehven eski şirket adı ve Vergi Kimlik no.su yazılmış ve bu durum düzeltiliyor ise ceza uygulanmayacak. 2-GİB’ nca yapılan duyuruda, e-Fatura Portal ve Entegrasyon Kılavuzlarının Güncellendiği dikkatlerinize sunulur.

Detay


2013 Takvim Yılı ve 4.Geçici Vergi Dönemi sonunda uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,93 (Üç virgül doksan üç ) olarak, VUK ‘nun 430 sıra no.lu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Detay


01.Kasım.2013 tarihinden itibaren,Vergi Dairesinden olan Nakden veya mahsuben iade taleplerine ilişkin iade talep dilekçelerinin, standart hale getirilmesi ve İnternet Ortamında verilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Detay